Địa chỉ

 

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà nội

Địa chỉ: Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại: (04) 35581836, (04) 35573883, (04)33686632, Fax: (04) 35589544

E-mail: ttgdqp@vnu.edu.vn - Website: http://qpan.vnu.edu.vn