Giới thiệu

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (tên giao dịch bằng tiếng Anh: VNU National Defense and Security training centre) là một tổ chức đào tạo chương trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên ĐHQGHN và các cơ sở đào tạo khác theo đúng quy định của nhà nước; cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học tập.