Nghệ thuật quân sự Việt Nam_Khêu ngòi, tạo thế trong Chiến dịch Ba Gia