Nghệ thuật quân sự Việt Nam_Thử pháo cũng hạ máy bay