Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng cường định hướng tư tưởng cho sinh viên trong phòng chống “ diễn biến hòa bình”_ Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Khoa Chính trị

Đối với nước ta, “diễn biến hòa bình” đã và đang là một nguy cơ đe dọa độc lập dân tộc, chế độ XHCN và sự tồn vong của Đảng ta. “Diễn biến hòa bình” gắn với thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm phá hoại Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Thời gian gần đây các thế lực thù địch, phản động đã và đang đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” kết hợp với bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng nước ta. Chúng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi thâm độc, chống phá trên mọi lĩnhvực của đời sống xã hội, nhằm vào các tổ chức chính trị xã hội, tác động đến mọi đối tượng, trong đó trọng tâm là thế hệ trẻ, nhất là các đối tượng sinh viên. Chúng coi lực lượng sinh viên là đối tượng quan trọng hàng đầu để tác động chuyển hóa, nhằm lôi kéo họ trở thành lực lượng tiên phong “xung kích” cho các hoạt động biểu tình, gây rối, bạo loạn lật đổ. Chúng triệt để khai thác mạng internet, các trang web, mạng xã hội, các tài liệu thẩm lậu nhằm tác động chuyển hóa về tư tưởng, đạo đức, lối sống, từng bước làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng trong sinh viên, đưa sinh viên vào các hoạt động chống phá như: biểu tình, gây rối, tham gia vào các tổ chức phản động, châm ngòi cho cái gọi là đấu tranh cho “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”. Xây dựng lực lượng chính trị đối lập đấu tranh đòi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, phủ nhận và xóa bỏ vai trò lãnh đạo cuả Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thời gian qua, lợi dụng các vấn đề về tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Đông, sự cố môi trường biển của công ty Fomosa, tranh chấp đất đai ở một số địa phương, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tệ quan liêu, tham nhũng cùng những thiếu sót khuyết điểm của một số cán bộ đảng viên trong bộ máy Đảng, Nhà nước, các thế lực thù địch đánh lộn trắng đen, tăng cường tuyên truyền, kích động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân nhất là lực lượng sinh viên biểu tình, gây rối; tổ chức các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Chúng ta không khó để bắt gặp những bình luận, những tư tưởng chính trị lệch lạc của thanh niên, sinh viên trên các trang mạng xã hội. Cá biệt còn có những sinh viên có các hành động chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại ý chí nguyện vọng của nhân dân, của dân tộc như: Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Lân Thắng, Trần Chiêu Việt, Nguyễn Đăng Quang…

Hoạt động văn hóa văn nghệ cho thể hệ trẻ

Từ thực tế chống phá về chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch đối với lực lượng sinh viên trong thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận thấy sinh viên là lực lượng tuổi đời còn khá trẻ, nhận thức còn chưa đầy đủ, chưa chín chắn; không ít sinh viên còn còn mơ hồ về chính trị, xuất thân từ nhiều thành phần, nhiều vùng quê, thuê trọ trong các khu kí túc xá và phân tán trong các khu dân cư, thiếu sự kiểm soát của nhà trường và gia đình dễ bị kẻ xấu dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Vì vậy, khi tiếp nhận sinh viên về đơn vị học tập, Trung tâm đã thường xuyên quan tâm tới nâng cao chất lượng môn học Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN), chú trọng gắn nâng cao chất lượng học tập, quản lí, rèn luyện sinh viên với việc định hướng tư tưởng chính trị cho sinh viên, để sinh viên nhận thức, phân biệt được đúng sai, không để các thế lực thù địch lôi kéo. Kết quả, sau khi hoàn thành chương trình GDQPAN tại Trung tâm, sinh viên cơ bản đều nhận thức được tính nguy hại của chiến lược “diễn biến hòa bình”, không có sinh viên tham gia vào các hoạt động biểu tình, gây rối và các tổ chức chính trị trái pháp luật. Nhiều sinh viên đã tích cực tham gia đấu tranh vạch trần những luận điệu và hành động chống phá của các thế lực thù địch góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và các địa phương, được Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân sự Thành phố Hà Nội và lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, trước sự chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Trung tâm đã tăng cường định hướng tư tưởng, chính trị cho sinh viên khi học tập GDQPAN bằng các giải pháp cơ bản sau:

Một là: Cấp ủy, Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ giảng viên đã tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại Nghị quyết Trung ương IV khóa XII theo phương châm ngắn gọn, dễ hiểu, sát với đối tượng quần chúng. Đồng thời, căn cứ vào nội dung chương trình môn học, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tổ chức biên soạn các chuyên đề về phòng chống “diễn biến hòa bình” gắn với đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các thông tin thời sự. Định kỳ từng khóa học tổ chức các buổi ngoại khóa kịp thời cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và những vấn đề “nóng” góp phần định hướng tư tưởng chính trị cho sinh viên, tạo ra sức đề kháng “tự miễn dịch” trước âm mưu thủ đoạn chống phá của kẻ thù, chủ động tham gia đấu tranh vạch trần làm thất bại những luận điệu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Hai là: Nâng cao chất lượng quản lí sinh viên, chất lượng giảng dạy môn học GDQPAN. Tăng cường quán triệt tuyên truyền để sinh viên không đọc, không nghe, không bình luận các luận điểm tuyên truyền xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Không tự ý thành lập, tham gia các tổ chức chính trị trái pháp luật, phát hiện, giải quyết kịp thời những tư tưởng lệch lạc trong sinh viên, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích thu hút tập hợp sinh viên, gắn với các hoạt động thực tiễn xã hội như tham gia các diễn đàn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các phong trào từ thiện….

Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN tổ chức cho sinh viên viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân kỉ niệm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7/2016

Ba là: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, các lực lượng nòng cốt trong sinh viên như đội ngũ cán bộ viên chức, đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, viên chức và người lao động Trung tâm có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh giản dị, có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, gần gũi, đoàn kết, tích cực chủ động giúp đỡ sinh viên, gương mẫu trước tập thể để sinh viên tin tưởng noi theo.

Bốn là: Luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của sinh viên, định kỳ từng khóa tổ chức tốt các buổi đối thoại sinh viên, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về ăn, ở sinh hoạt cho sinh viên. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ, đêm lửa trại, xem phim truyền thống nhằm đưa sinh viên vào các hoạt động bổ ích, xây dựng môi trường vui tươi, thân thiện nhân văn, góp phần rèn luyện thể lực, bồi đắp lý tưởng cách mạng và tâm hồn cao đẹp cho sinh viên.