Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh với việc học tập lý luận của cán bộ, giảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh_Trung tá Đào Bá Công