ThS Nguyễn Đức Đăng, Tạp chí Giáo dục, số 282, kì 2, tháng 3-2012 "PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI"

Liên hệ: Nguyễn Đức Đăng., SĐT: 0989.318.768, email: dangnd@vnu.edu.vn

Tệp tin đính kèm: