ThS Nguyễn Đức Đăng, Tạp chí Giáo dục, số 348, kì 2, tháng 12-2014 "QUẢN LÍ SINH VIÊN Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ"

Liên hệ: Nguyễn Đức Đăng., SĐT: 0989.318.768, email: dangnd@vnu.edu.vn

Tệp tin đính kèm: