ThS Nguyễn Đức Đăng, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 58, tháng 1-2016 "TIẾP CẬN QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ TRONG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH "

Liên hệ: Nguyễn Đức Đăng., SĐT: 0989.318.768, email: dangnd@vnu.edu.vn

Tệp tin đính kèm: