ThS. Trần Danh Lực, Tạp chí Giáo dục, số 402, kì 2, tháng 3/2017, "Đẩy mạnh quản lý bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN theo yêu cầu chuẩn hóa"

 Liên hệ: Ths. Trần Danh Lực, SĐT: 0979.41.6666, Email: trandanhluc@gmail.com