ThS. Trần Danh Lực, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 2/2016, "Giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội"

Liên hệ: Trần Danh Lực, sđt: 0979.41.6666, email: trandanhluc@gmail.com.vn