Đại úy Trần Thanh Tùng, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 230, năm 2015, "Nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - an ninh, ĐHQGHN"

Liên hệ: Trần Thanh Tùng, SĐT: 0905.996699, email: trantung@vnu.edu.vn