ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG (CME 1001)

(Ban hành theo Quyết định 4443/QĐ-ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012)

  1. Thông tin về giảng viên

1.1 Giảng viên cơ hữu

 TT

HỌ VÀ TÊN

CẤP BẬC,

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Hùng

Thượng tá,  CNK Chính trị

Kiêm chủ nhiệm Bộ môn ĐLQS

Khoa Chính trị

35544725

0989663569

2

Đặng Quang Thụ

Thượng tá – Giảng viên

Khoa Chính trị

0912238475

3

Nguyễn Thế Hậu

Trung  tá – CN Bộ môn

Khoa Chính trị

0983488674

4

Đào Bá Công

Trung tá – Giảng viên

Khoa Chính trị

0979582784

5

Hoàng Đức Giang

Đại uý – Giảng viên

Khoa Chính trị

0979947576

6

Đặng Đình Hoàng

Đại uý – Giảng viên

Khoa Chính trị

0976091700

7

Trần Ngọc Sang

Thượng ủy – Giảng viên

Khoa Chính trị

0977366324

  1. . Giảng viên thỉnh giảng

 TT

HỌ VÀ TÊN

CẤP BẬC,

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Lê Ngọc Cường

Đại tá – Nguyên PGĐTT

Nghỉ hưu

0903207160

2

Nguyễn Đức Lâm

Thượng tá

ĐHVHNTQĐ

0983207436

3

Trần Ngọc Hồi

Thượng tá – Giảng viên

Học viện CT

NCS

4

Nguyễn Kiêm Viện

Trung tá – Giảng viên

Học viện CT

NCS

5

Bùi Xuân Quỳnh

Thiếu tá – Giảng viên

Học viện CT

NCS

6

Thân Văn Quân

Đại uý - Giảng viên

Học viện CT

NCS

 

  1. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học:     Đường lối quân sự của Đảng

- Mã môn học:      CME 1001

- Số tín chỉ:           03

- Môn học:            + Bắt buộc: R

                             + Lựa chọn:  

- Môn học tiên quyết:  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Môn học kế tiếp: Công tác quốc phòng – an ninh

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động

+ Nghe giảng lý thuyết:          32 Tiết

+ Thảo luận:                            12 Tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu:         1 Tiết

3. Mục tiêu môn học

3.1. Mục tiêu chung của môn học

* Về kiến thức

- Nắm được những những kiến thức cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức đúng về nguồn gốc, bản chất của chiến tranh; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Thấy được tính tất yếu khách quan và những quan điểm của Đảng ta về thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; bước đầu tìm hiểu về nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta, nghệ thuật quân sự từ khi có Đảng lãnh đạo và lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

*  Về kỹ năng

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Rèn luyện tác phong kỷ luật, ý thức tập thể, phát huy trí tuệ tập thể trong học tập và thảo luận nhóm.

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng trong học tập nghiên cứu của sinh viên về các nội dung về chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế của Đảng và Nhà nước ta.

- Tăng cường kỹ năng  thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

- Hiểu thêm cách xây dựng và quy trình đánh giá kết quả học tập của môn học GDQP- AN và nâng cao khả năng làm việc độc lập của sinh viên.

* Về thái độ

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng, nâng cao trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh làm thất bại các luận điểm sai trái phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Quán triệt tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng - an ninh.

- Xác định thái độ, nhận thức đúng đắn của sinh viên nói riêng, thế hệ trẻ nói chung với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước.

3.2. Mục tiêu chi tiết môn học

Mục tiêu

Nội dung

Bậc 1

( Nhớ)

Bậc 2

( Hiểu)

Bậc 3

( Phân tích, đánh giá)

Nội dung 1

 

I.A.1  Vị trí, vai trò, mục đích yêu cầu của môn học.

I.A.2   Nội dung môn học, phương thức tổ chức học tập, cách kiểm tra, đánh giá kết quả v.v...

I.A.3 Phương pháp nghiên cứu

I .A.4   Các quy định trong quá trình học tập.

 I.B.1 Xây dựng được kế hoạch học tập môn học theo đề cương môn học.

I.C.1 Thực hiện nghiêm túc quy chế và nhiệm vụ giảng dạy.

Nội dung 2

 

II.A.1 Các phần, mục trong đề cương bài học

II.A.2 Quan điểm chủ nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh và quân đội.

II.A.3 Quan điểm chủ nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN.

II.A.4 Viết tổng quan phần 1 của bài học trong khoảng 150 từ.

II.B.1 Sự khác nhau của một số quan điểm khác chủ nghĩa Mác về chiến tranh, quân đội.

II.B.2 Bản chất về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

II.B.3 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng quân đội, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình  mới  theo  NQTW8 Khóa IX.

II.C.1 Nhận định và nhận thức khoa học về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay.

II.C.2 Nhận thức đúng đắn về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Nội dung 3

III.A.1 Mục đích, đối tượng, tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

III.A.2 Những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

III. A.3 Nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

III.A.4 Viết tổng quan: 150 từ

III.B.1 Sự khác biệt giữa mục đích, tính chất  của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc với các loại hình chiến tranh khác.

III.B.2 Nội dung của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

III.C.1 Tính chất tự vệ, cách mạng, đối tượng và quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

III.C.2 Phân biệt rõ đối tượng và đối tác của cách mạng Việt Nam, vận dụng sáng tạo vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

 

Nội dung 4

 

IV.A.1 Đặc điểm và những quan điểm nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới.

IV.A.2 Phương hướng và những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

IV.A.3 Viết tổng quan: 200 từ.

 IV.B.1 Khái niệm lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

IV.B.2 Đặc điểm trong nước, quốc tế liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang thời kỳ mới.

IV.B.3 Nội dung biện pháp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

IV.C.1 Nhận định, tổng quan về tình hình thế giới, khu vực trong giai đoạn hiện nay.

IV.C.2 Tính tất yếu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Nội dung 5
 

V.A.1 Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

V.A.2 Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

V.A.3 Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay.

V.A.4Viết tóm tắt nội dung bài  150 từ.

V.B.1 Sự giống nhau và khác nhau về bản chất nền quốc phòng của các quốc gia ở các thời đại, xã hội, chế độ xã hội khác nhau.

V.B.2 Mục đích, nhiệm vụ, nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

V.B.3 Mối quan hệ biện chứng giữa nền quốc phòng toàn dân, với nền an ninh nhân dân

V.C.1 Tính khoa học, đúng đắn, sáng tạo về xác định mục đích, nhiệm vụ và nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

V.C.2 Có hành động thiết thực đóng góp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay.

 

Nội dung 6

 

VI.A.1 Các nội dung chính về cơ sở lý luận và thực tiễn kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh.

VI.A.2 Các quan điểm, nội dung cơ bản và biện pháp chủ yếu kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.

VI.A.3 Một số giải pháp  thực hiện kết hợp KT-XH với củng cố QP-AN.

VI.A.4 Viết tổng quan 200 từ

VI.B.1  Mối quan hệ biện chứng trong kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trong giai đoạn hiện nay.

VI.B.2 Bản chất mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh.

 

VI.C.1 Phát huy tính tích cực, đóng góp nâng cao hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh ở nước ta hiện nay.

Nội dung 7

VII.A.1  Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha ta.

VII.A.2  Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.

VII.A3 Vận dụng nghệ thuật quân sự trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

VII.A.4 Viết tổng quan về bài học 150 từ.

VII.B.1 Phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam trong lịch sử chống ngoại xâm.

VII.B.2 Tính kế thừa nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin đến hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam.

VII.B.3 Tính khoa học, đúng đắn trong xác định và đánh giá kẻ thù, đối tượng của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

VII.C.1 Chiến tranh trong tương lai và khả năng đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao của chiến tranh nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

VII.C.2 Đối tượng tác chiến của dân tộc ta trong giai đoạn mới.

 

4. Tóm tắt nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên hiểu được đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh; quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh; Nghệ thuật quân sự Việt Nam.

5. Nội dung chi tiết môn học

NỘI DUNG 1:  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

I. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về đường lối quân sự của Đảng.

II. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu

1.Cơ sở phương pháp luận.

 2.Các phương pháp nghiên cứu.

III. Giới thiệu về Môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh.

NỘI DUNG 2: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH, QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

I. Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chiến tranh

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh

II. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về quân đội

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội

III. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN

1. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về bảo vệ Tổ quốc XHCN

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN

NỘI DUNG 3: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

1. Khái niệm

2. Mục đích, đối tượng của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

3. Tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

II. Những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

III. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân

2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân

3. Phối hợp chặt chẽ giữa chống quân địch tiến công từ bên ngoài với bạo loạn lật đổ từ bên trong

NỘI DUNG 4: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM

I. Đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

1. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

II. Phương hướng và những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

1. Phương hướng

2. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang

NỘI DUNG 5: XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN

I. Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

1. Vị trí

2. Đặc trưng

II. Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

1. Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

2. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay.

3. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh.

4. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

III. Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay

1. Thường xuyên thực hiện giáo dục quốc phòng, an ninh.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

3. Nâng cao ý thức trách nhiệm cho sinh viên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

NỘI DUNG 6:  KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG - AN NINH

I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với  tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh ở Việt Nam

1. Cơ sở lý luận

2. Thực tiễn kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng ở Việt Nam

II. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh

1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh  trong phát triển các vùng lãnh thổ.

3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh  trong các ngành, các lĩnh vực chủ yếu.

4. Kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

5. Kết hợp trong hoạt động đối ngoại.

III. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh hiện nay

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước.

2. Bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm kết hợp cho đội ngũ cán bộ các cấp các ngành.

3. Xây dựng chiến lược tổng thể kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh.

4. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách .

NỘI DUNG 7. NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

I. Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha ta

1. Đất nước trong buổi đầu lịch sử

2. Những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc

3. Các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược

4. Nội dung nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta

II. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

1. Cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

2. Nội dung nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

III. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

1. Quán triệt tư tưởng tích cực tiến công

2. Nghệ thuật quân sự toàn dân đánh giặc

3. Nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp

4. Quán triệt tư tưởng lấy ít đánh nhiều, biết tập trung lực lượng ưu thế cần thiết để đánh địch.

5. Kết hợp tiêu hao, tiêu diệt địch với bảo vệ vững chắc các mục tiêu.

6. Học liệu

6.1. Học liệu chính

1. Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh  tập 1, Nxb Giáo dục, 2008.

2. Giáo trình Giáo dục an ninh – trật tự, Nxb Giáo dục, 2012.

6.2. Học liệu tham khảo

1. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nxb Chính trị quốc gia.

2. Nghị quyết TW8 Khóa  IX về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nxb Chính trị quốc gia.

3. Học thuyết Mác – Lênin về chiến tranh và quân đội, Nxb Quân đội nhân dân, 2002.

4. Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, 1997.

5. Tư tưởng quân sự  Hồ Chí Minh, Nxb Quân đội nhân dân, 2003.

6.3. Cổng thông tin điện tử

          1. http//: vnu.edu.vn

          2. http//: quocphonganninh.edu.vn

          3.http://www.qpan.vnu.edu.vn

           4. ttgdqp@vnu.edu.vn

          5. qpan@vnu.edu.vn

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học

Tổng

Lên lớp

Thực hành

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Nội dung 1

 4

 

 

 

 

 4

Nội dung 2

 4

 

2

 

0,5

6,5

Nội dung 3

 4

 

2

 

 

 6

Nội dung 4

4

 

2

 

 

6

Nội dung 5

4

 

2

 

 

6

Nội dung 6

6

 

2

 

0.5

8,5

Nội dung 7

6

 

2

 

 

8

Tham quan

 

 

 

 

 

 

Cộng

32

 

12

 

1

45

Chương trình không bao gồm thời gian kiểm tra, thi và tham quan

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung

Tuần 1

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Lý thuyết

 

4 giờ tín chỉ

trên giảng đường

Nội dung 1

1/ Đọc đề cương môn học.

2/ Chuẩn bị kế hoạch học tập môn học.

3/ Chuẩn bị học liệu (tài liệu).

4/ Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên.

5/ Ghi chép nhiệm vụ các ngày sau.

6/ Chọn bài tập.

Tuần 2

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Lý thuyết

 

4 giờ tín chỉ

trên giảng đường

Nội dung 2

Mục 1 phần I , II

mục 2  phần II.

 

1/ Đọc giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb GD, năm 2008  trang 12 đến trang 29.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

Tuần 3

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 Thảo luận

2 giờ tín chỉ (Tương ứng 4 tiết trên giảng đường)

 

Nội dung 2

Làm rõ nguồn gốc, bản chất của chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN

1/ Chuẩn bị nội dung bài tập

2/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm đã có.

3/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

4/ Đọc tài liệu tham khảo.

Tuần 4

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Lý thuyết

 

4 giờ tín chỉ

trên giảng đường

Nội dung 3

Mục 1 phần I và phần II

1/ Đọc giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb GD, năm 2008 từ trang 37 đến 44.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

Tuần 5

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 Thảo luận

2 giờ tín chỉ (Tương ứng 4 tiết trên giảng đường)

 

Nội dung 3

 Làm rõ đối tượng và quan điểm của Đảng ta về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

1/ Chuẩn bị nội dung bài tập

2/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm đã có.

3/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

4/ Đọc tài liệu tham khảo theo hướng dẫn.

 

Tuần 6

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Lý thuyết

 

4 giờ tín chỉ

trên giảng đường

 

Nội dung 4

 Mục 2 phần I,

Mục 1 phần II

1/  Đọc giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb GD, năm 2008 từ trang 45 đến 53.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

 

Tuần 7

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 Thảo luận

 

2 giờ tín chỉ (tương ứng 4 tiết  trên giảng đường)

 

Nội dung 4

Làm rõ quan điểm, nguyên tắc và phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta hiện nay

1/ Chuẩn bị nội dung bài tập

2/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm đã có.

2/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

3/ Đọc tài liệu tham khảo.

 

Tuần 8

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

Lý thuyết

 

 

4 giờ tín chỉ

trên giảng đường

 

Nội dung 5

Mục 2 phần I và mục 3 phần II

 

1/ Đọc giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb GD,  2008 từ trang 29 đến 37.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

 

Tuần 9

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

 Thảo luận

2 giờ tín chỉ (tương ứng 4 tiết trên giảng đường)

 

Nội dung 5

Làm rõ đặc trưng và những nội dung cơ bản trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh

1/ Chuẩn bị bài tập

2/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm đã có.

3/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

4/ Đọc tài liệu tham khảo theo hướng dẫn

 

Tuần 10

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

Lý thuyết

 

 

 4 giờ tín chỉ

trên giảng đường

Nội dung 6

Phần 1, mục 2, 4 Phần II  mục 1, 2, 3

1/ Đọc giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb GD, năm 2008 từ trang 53 đến 73.

 

 

Tuần 11

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

Lý thuyết

 

 

4 giờ tín chỉ

trên giảng đường

Nội dung 6

Phần II  mục 4, 5 phần III

Nội dung 7

 Phần I  mục 3, 4

1/ Đọc giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb GD, năm 2008 từ trang 53 đến 73.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung theo hướng dẫn.

 

Tuần 12

 

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 Thảo luận

2 giờ tín chỉ (tương ứng 4 tiết trên giảng đường)

 

Nội dung 6

Làm rõ cơ sở lý luân, thực tiễn và những nội dung chủ yếu về kết hợp phát triển KT-XH với củng cố QP-AN

1/ Chuẩn bị bài tập

2/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm đã có.

3/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

4/ Đọc tài liệu tham khảo.

Tuần 13

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Lý thuyết

 

4 giờ tín chỉ

trên giảng đường

 

Nội dung 7

phần II mục 2 và phần III

1/ Đọc giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb GD, 2008, trang 74 đến 94.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

Tuần 14

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 Thảo luận

2 giờ tín chỉ (Tương ứng 4 tiết trên giảng đường

 

Nội dung 7

  Làm rõ nội dung cơ bản trong nghệ thuật trong nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và nghệ thuật quân sự từ khi có Đảng lãnh đạo

1/ Chuẩn bị bài tập

2/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm đã có.

3/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

4/ Đọc tài liệu tham khảo theo hướng dẫn.

 

8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ, quy định được triển khai trong đề cương và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

- Các bài tập phải nộp đúng hạn.

- Đi học đầy đủ, nghỉ không quá 20% tổng số buổi học.

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương.

- Sinh viên được hưởng quyền lợi trong học tập, bảo lưu kết quả theo chế độ quy định.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

Hình thức

Tính chất của

nội dung kiểm tra

Mục đích kiểm tra

Tỉ lệ

(Trọng số)

Đánh giá

thường xuyên

Các nội dung lý thuyết

Đánh giá ý thức trong học tập, kết quả nghiên cứu bài cũ, chuẩn bài mới, khả năng phản xạ của sinh viên.

5%

Bài tập cá nhân

Về nội dung lý thuyết.

Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập.

10%

Bài tập nhóm 

Thảo luận lý thuyết

Đánh giá khả năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm.

15%

Bài kiểm tra giữa kỳ

 Về nội dung lý thuyết

Đánh giá kết quả về nhận thức trong học tập và khả năng nhớ của sinh viên

20%

Bài kiểm tra cuối kỳ

Nhận thức về nội dung lý luận và đường lối

Đánh giá kết quả về nhận thức, quán triệt của sinh viên với đường lối, chính sách của Đảng.

50%

 

9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

9.2.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1) Kiểm tra tính tích cực, chủ động của sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ học tập; việc ôn lại bài cũ, chuẩn bị bài mới.

* Các tiêu chí đánh giá.

- Nội dung:

+ Ý thức tham gia học tập, tinh thần thái độ, ý thức kỷ luật, tác phong, nền nếp trên lớp.

          + Trình bày được vấn đề giảng viên nêu.

- Hình thức;

+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp quản lý sinh viên: Điểm danh, kiểm tra thường xuyên, đột xuất…

          + Kiểm tra và trả lời vấn đáp

9.2.2. Loại bài tập cá nhân (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1): Xây dựng đề cương sơ lược từng chương nhằm kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề, nội dung của các bài học.

* Các tiêu chí đánh giá loại bài tập này bao gồm:

- Nội dung:

          + Nắm được được nội dung cơ bản của từng chuyên đề.

          + Trình bày được đề cương sơ lược cho từng chuyên đề.

+ Thể hiện rõ việc có sử dụng các tài liệu mà giảng viên hướng dẫn.

- Hình thức: Trình bày rõ ràng, văn phong khoa học, trích dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ, độ dài khoảng  02  trang khổ A4/01 chuyên đề.

* Sinh viên phải nộp đề cương cho giảng viên vào đầu buổi thảo luận chuyên đề.

9.2.3. Loại bài tập nhóm (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1 và 2): Thảo luận nhóm.

Loại bài tập này được cá nhân và nhóm thực hiện trước tại nhà và trên lớp theo sự hướng dẫn của giảng viên. Đại diện nhóm thực hiện báo cáo thảo luận theo sự chỉ định của giảng viên.

Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:

 

Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

Chủ đề nghiên cứu: …………………………………….

          1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

1.

Nguyễn Văn A

 

Nhóm trưởng

2.

...

...

 

2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản kèm theo).

          3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.

          4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

                                                                             Nhóm trưởng

                                                                                   (Kí tên)

 

* Lưu ý:

- Việc chia nhóm và bầu Nhóm trưởng được thực hiện trong 4 giờ tín chỉ đầu tiên của môn học.

- Nhóm trưởng nộp bản Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm hoặc cá nhân cho giảng viên vào đầu giờ thảo luận.

- Điểm bài tập nhóm của mỗi sinh viên được tính theo công thức:

 

Điểm bài tập nhóm   =Tổng số điểm các bài tập nhóm mà sv tham gia/ Tống số bài tập mà nhóm thực hiện

Tổng số điểm các bài tập nhóm mà sinh viên tham gia

Tổng số bài tập mà nhóm phải thực hiện.

Sinh viên không tham gia thực hiện bài tập nhóm và không tham gia thảo luận thì điểm bài tập ấy của sinh viên tính điểm 0.

9.2.4. Loại bài tập giữa kì (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 2 và 3): Sau khi học xong 03 đến 04 chuyên đề, sinh viên sẽ làm bài tập giữa kỳ  bằng thi trắc nghiệm.

* Tiêu chí đánh giá đối với bài trắc nghiệm:

- Tổng số câu trắc nghiệm: 20 câu (trong đó có 10 câu đúng)

- Sinh viên lựa chọn 10 câu đúng, mỗi câu đúng được tính 01 điểm.

9.2.5. Loại bài tập cuối kì (đánh giá mức độ đạt cả mục tiêu bậc 1; 2 và 3): Sau khi học xong toàn bộ các chuyên đề của môn học, sinh viên sẽ làm bài tập cuối  kỳ  bằng thi trắc nghiệm.

* Tiêu chí đánh giá đối với bài trắc nghiệm:

- Tổng số câu trắc nghiệm: 40 câu (trong đó có 10 câu đúng)

- Sinh viên lựa chọn 10 câu đúng, mỗi câu đúng được tính 01 điểm.

Điểm kết thúc môn học là tổng điểm thành phần, sinh viên đạt điểm từ 5 điểm trở lên là hoàn thành môn học.

 

                  PHÊ DUYỆT

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Đại tá Đinh Văn Hưởng

CHỦ NHIỆM KHOA

 

         (đã ký)

 

 

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

 

                (đã ký)

 

 

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng