ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH CME 1002

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH

           (Ban hành theo Quyết định 4443/QĐ-ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012)

 

 1. Thông tin về giảng viên

      1.2. Giảng viên cơ hữu

 TT

HỌ VÀ TÊN

CẤP BẬC,

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thế Hậu

Trung tá – CN bộ môn

Khoa Chính trị

0983488674

2

Nguyễn Văn Hùng

Thượng tá, CN Khoa

TTGDQP-AN

35544725

0989663569

3

Đặng Quang Thụ

Thượng tá – Giảng viên

TTGDQP-AN

0912238475

4

Đào Bá Công

Trung tá – Giảng viên

TTGDQP-AN

0979582784

5

Hoàng Đức Giang

Đại uý – Giảng viên

TTGDQP-AN

0979947576

6

Đặng Đình Hoàng

Đại uý – Giảng viên

TTGDQP-AN

0976091700

7

Trần Ngọc Sang

Thượng úy – Giảng viên

TTGDQP-AN

0977366324

 

1.2. Giảng viên thỉnh giảng

TT

HỌ VÀ TÊN

CẤP BẬC,

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Lê Ngọc Cường

Đại tá – Nguyên PGĐTT

Nghỉ hưu

0903207160

2

Chu Văn huy

Th­­ượng tá

Binh chủng Hóa học

0912733091

3

Nguyễn Đức Lâm

Thượng tá

ĐHVHNTQĐ

0983207436

4

Bùi Xuân Quỳnh

Thiếu tá- Giảng viên

Học viện CT

NCS

5

Thân Văn Quân

Đại uý - Giảng viên

Học viện CT

NCS

6

Trần Ngọc Hồi

Thượng tá – Giảng viên

Học viện CT

NCS

7

Nguyễn Kiêm Viện

Trung tá - Giảng viên

Học viện CT

NCS

 

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học:     Công tác quốc phòng - an ninh

- Mã môn học:      CME 1002

- Số tín chỉ:                    02

- Môn học:            + Bắt buộc: X

                             + Tự chọn:

- Môn học tiên quyết:  Không

- Môn học kế tiếp: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động

+ Nghe giảng lý thuyết:   18 Tiết

+ Thảo luận:                     9 Tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu:  3 Tiết

3. Mục tiêu môn học

3.1. Mục tiêu chung của môn học

* Về kiến thức 

- Hiểu và nắm được những nội dung cơ bản về Công tác quốc phòng - an ninh, nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam để giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chiến tranh công nghệ cao và phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; kiến thức về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, động viên công nghiệp quốc phòng; phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

* Về kỹ năng

- Góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng trong nghiên cứu, phân tích, tổng hợp của sinh viên về các nội dung; chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế của Đảng và Nhà nước ta; đề xuất các giải pháp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

- Hiểu thêm cách xây dựng và quy trình đánh giá kết quả học tập của môn học GDQP-AN, nâng cao khả năng làm việc độc lập của sinh viên.

- Tăng cường kỹ năng trong thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.

* Về thái độ

- Nâng cao lòng yêu nư­ớc, yêu chủ nghĩa xã hội nâng cao trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Quán triệt sâu sắc đ­ường lối, chủ trư­ơng, chính sách của Đảng và Nhà nư­ớc về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công tác quốc phòng, an ninh.

- Hình thành nền nếp sinh hoạt, ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm túc trong học tập.

3.2. Mục tiêu chi tiết môn học

Mục tiêu

nội dung

Bậc 1

( Nhớ)

Bậc 2

( Hiểu)

Bậc 3

( Phân tích, đánh giá)

Nội dung 1

 

I.A.1 Vị trí, mục đích yêu cầu của môn học

I.A.2 Nội dung môn học, phương thức tổ chức học tập, cách kiểm tra, đánh giá kết quả.

I.A.3 Phương pháp nghiên cứu.

I.A.4 Các quy định trong quá trình học tập.

I.B.1 Xác định được kế hoạch học tập môn học theo đề cương môn học.

I.C.1 Thực hiện nghiêm túc quy chế và nhiệm vụ giảng dạy.

Nội dung 2

 II.A.1 Hiểu biết chung về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá CNXH.

II.A.2 Âm mưu thủ đoạn của địch sử dụng chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam.

II.A.3 Những biện pháp chủ yếu đấu tranh làm  thất bại chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ XHCN Việt Nam.

II.B.1 Nội dung, đặc trưng, bản chất của chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ chống phá CNXH

II.B.2 Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ đối với Cách mạng Việt Nam.

II.B.3 Chống “tự diễn biến” trong các tổ chức và  xã hội.

 

II.C.1 Nhận thức được tính nguy hại của chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, luôn đề cao cảnh giác đấu tranh làm thất bại chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ.

II.C.2 Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao hiểu biết, chủ động phòng ngừa mọi âm mưu thủ đoạn của địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nội dung 3

 

III.A.1 Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh.

III.A.2 Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.

III.B.1 Đặc điểm mạnh yếu, thủ đoạn đánh phá, và biện pháp phòng chống vũ khí công nghệ cao.

III.B.2 Chống tư tưởng đề cao, hoặc đánh giá thấp về vũ khí công nghệ cao.

III.C.1 Phòng tránh đánh trả có hiệu quả khi chiến tranh xảy ra.

III.C.2 Xây dựng củng cố niềm tin,  cùng toàn Đảng,  toàn dân, toàn quân chủ động đánh thắng vũ khí công nghệ cao của địch.

Nội dung 4

 

IV.A.1 Các nội dung chủ yếu của bài.

IV.A.2 Vị trí, vai trò, nhiệm vụ.

IV.A.3 Nội dung và biện pháp xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.

IV.B.1 Vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm…

IV.B.2 Nội dung và biện pháp tiến hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật và pháp lệnh một cách thống nhất.

IV.C.1 Thực hiện nghiêm tức Luật dân quân tự vệ, pháp lệnh lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.

IV.C.2 Liên hệ tốt với thực tiễn hiện nay về xây dựng DQTV, DBĐV và động viên công nghiệp quốc phòng.

Nội dung 5

 

V.A.1 Kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

V.A.2 Nội dung chủ yếu về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc.

V.B.1 Xây dựng và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.

V.B.2 Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.

V.C.1 Chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật thực hiện nghiêm túc Luật Quốc phòng, Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật Biên giới.

V.C.2 Nâng cao trách  nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Nội dung 6

 

 

VI.A.1 Nội dung cơ bản nhất về vấn đề dân tộc, tôn giáo; giải quyết vấn đề dân tộc tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

VI.A.2  Quan điểm của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

VI.A.3  Cảnh giác, đấu tranh phòng chống địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch.

VI.B.1 Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo.

VI.B.2 Quan điểm của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay.

VI.B.3 Biện pháp phòng chống sự lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

 

VI1.C.1 Trung thành với quan điểm của chủ nghĩa Mác– Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về dân tộc, tôn giáo và giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo.

VI1.C.2 Thực hiện  phòng chống địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta.

 

Nội dung 7

 

VII.A.1 Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

VII.A.2  Đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

VII.A.3 Quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

VII.B.1 Khái niệm, vị trí, tác dụng của nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

VII.B.2 Nội dung quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

VII.C.1 Liên hệ thực tế vận dụng vào nhiệm vụ trách nhiệm của sinh viên.

VII.C.2 Đấu tranh phòng chống có hiệu quả trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Nội dung 8

 

 

VIII.A.1 Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

VIII.A.2 Nội dung phương pháp xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

VIII.B.1 Vai trò quần chúng, quan điểm về quần chúng trong bảo vệ  an ninh Tæ quèc

VIII.B.2 Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

VIII.C.1 Trách nhiệm công dân, trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

VIII.C.2 Trách nhiệm của sinh viên với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nội dung 9

 

 

 

 

 

 

IX.A.1  Khái niệm, nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm.

IX.A.2 Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm.

IX.A.3 Công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Khái niệm, mục đích, đặc điểm của công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Chủ trương quan điểm, và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.

IX.B.1 Khái niệm, chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm.

IX.B.2 Phòng chống tội phạm trong nhà trường.

IX.B.3 Khái niệm mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc điểm đối tượng hoạt động.

IX.B.4 Chủ trương, quan điểm và quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.

IX.C.1 Trách nhiệm công dân, gắn trách nhiệm của sinh viên trong hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn  xã hội.

IX.C.1 Ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh.

 

4. Tóm tắt nội dung môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Phòng chống địch tiến công bằng hỏa lực vũ khí công nghệ cao; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới Quốc gia; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Nội dung chi tiết môn học

NỘI DUNG 1:  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

I. Đối tượng: Nghiên cứu về công tác quốc phòng - an ninh

II. Phương pháp nghiên cứu

1. Cơ sở phương pháp luận.

2. Các phương pháp nghiên cứu.

III. Giới thiệu về Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh.

NỘI DUNG 2:  PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH", BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC  THÙ ĐỊCH

I. Chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

1. Những hiểu biết chung về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá CNXH.

2. Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam

II. Những biện pháp chủ yếu góp phần làm thất bại chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ XHCN Việt Nam.

1. Luôn nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta.

2. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay.

NÔI DUNG 3: PHÒNG CHỐNG ĐỊCH TIẾN CÔNG HOẢ LỰC BẰNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO

I. Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh

1. Khái niệm

2. Đặc điểm của vũ khí công nghệ cao

3.Thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh

II. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao

1. Biện pháp thụ động

2. Biện pháp chủ động

NỘI DUNG 4: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

I. Về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

1. Khái niệm, vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ

2 .Nội dung xây dựng lực lượng  dân quân tự vệ

3. Biện pháp xây dựng  dân quân tự vệ hiện nay

II. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

1. Khái niệm, vị trí công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên

  2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên

  3. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên

4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay

III. Động viên công nghiệp quốc phòng

  1. Vị trí động viên công nghiệp quốc phòng

  2. Nội dung động viên công nghiệp quốc phòng

  3. Nhiệm vụ động viên công nghiệp quốc phòng

4. Những biện pháp chủ yếu về tổ chức động viên công nghiệp quốc phòng

NỘI DUNG 5: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ QUỐC GIA

I. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia

2. Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

II. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

1. Biên giới quốc gia

2. Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

III. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

1. Quan điểm

2. Trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

NỘI DUNG 6:  MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

I.  Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

  1. Một số vấn đề chung về dân tộc

  2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam và quan điểm chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay

II. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

1. Một số vấn đề chung về tôn giáo

2. Nguồn gốc của tôn giáo

3. Tình hình tôn giáo trên thế giới và quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng XHCN

4. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay

III. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

1. Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt nam của các thế lực thù địch.

2. Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

NỘI DUNG 7:  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

I. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

1. Các khái niệm cơ bản

 2. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

II. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội

 1. Một số nét chính về tình hình an ninh quốc gia
 2. Tình hình về trật tự, an toàn xã hội

III. Dự báo tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới

 1. Tình hình quốc tế
 2. Tình hình khu vực Đông Nam Á
 3. Những thuận lợi khó khăn

IV. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

 1. Đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia
 2. Đối tượng xâm phạm về trật tự, an toàn xã hội
 3. Các tai nạn, tệ nạn xã hội

V. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp…

2. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược

3. Bảo vệ an ninh quốc gia phải kết hợp chặt chẽ với giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

VI. Vai trò, trách nhiệm của sinh viên…

 1. Quy định của pháp luật…
 2. Trách nhiệm của sinh viên…

NỘI DUNG 8:  XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

I. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

1. Quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

2. Nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

II. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

1. Nội dung cơ bản của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

2. Phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

III. Trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

1. Mỗi sinh viên phải có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm công dân đối với công cuộc bảo vệ an ninh - trật tự

2. Mỗi sinh viên tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh - trật tự của nhà trường và địa phương nơi cư trú

3. Tích cực tham gia vào các  phong trào bảo vệ an ninh - trật tự của địa phương.

4. Luôn luôn nêu cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia hoạt động phòng chống tội phạm ở địa phương, phát hiện những hiện tượng tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong nhà trường và nơi cư trú, kịp thời cung cấp cho cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn và giải quyết

NỘI DUNG 9:  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

I. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm

1. Khái niệm  vể tội phạm và phòng chống tội phạm.

2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm

3. Chủ thể và những nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm

4. Phân loại các biện pháp phòng ngừa tội phạm

5. Phòng chống tội phạm trong nhà trường                                                        

 II. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội

2. Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội

3. Các loại tệ nạn xã hội phổ biến và phương pháp phòng chống

4. Trách nhiệm của nhà trường và sinh viên trong phòng chống tệ nạn xã hội

6. Học liệu

6.1. Học liệu chính

1. Giáo trình giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, Nxb Giáo dục, 2008.

2. Giáo trình giáo dục an ninh - trật tự, Nxb Giáo dục, 2012.

6.2. Học liệu tham khảo

1. Các văn bản hiện hành về Giáo dục quốc phòng cho học sinh – sinh viên,  Nxb Quân đội nhân dân, 2005.

2. Diễn biến hòa bình và Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, Nxb Quân đội nhân dân, 2005.

3. Biển, đại dương và chủ quyền biển đảo Việt Nam, Vụ Giáo dục Quốc phòng - 2012.

4. Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông, Nxb Thông tin và truyền thông, 2012.

5. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, 7, 8, 9, 10, 11, Nxb Chính trị quốc gia.

6. Nghị quyết TW8 Khóa  IX về Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nxb Chính trị quốc gia.

7. Luật dân quân tự vệ. Nxb Chính trị quốc gia, 2010.

6.3 Các cổng thông tin điện tử

1. http//: vnu.edu.vn

2. http//: www.quocphonganninh.vnu.edu.vn

3. ttgdqp@vnu.edu.vn

4. qpan@vnu.edu.vn

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học

Tổng

Lên lớp

Thực hành

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Nội dung 1

2

 

 

 

 

2

Nội dung 2

2

 

1,5

 

 

3,5

Nội dung 3

2

 

 

 

1

3

Nội dung 4

2

 

1,5

 

 

3,5

Nội dung 5

2

 

1,5

 

 

3,5

Nội dung 6

2

 

1,5

 

 

3,5

Nội dung 7

2

 

1,5

 

 

3,5

Nội dung 8

2

 

1,5

 

1

3

Nội dung 9

2

 

 

1

4,5

Cộng

18

 

9

 

3

30

   

 7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung

Tuần 1

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

Lý thuyết

 

2 giờ tín chỉ trên giảng đường

Nội dung 1

1/ Đọc đề cương môn học.

2/ Chuẩn bị kế hoạch học tập môn học.

3/ Chuẩn bị học liệu (tài liệu).

4/ Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên

5/ Ghi chép nhiệm vụ các ngày sau

6/ Chọn bài tập.

Tuần 2

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

Lý thuyết

 

2 giờ tín chỉ trên giảng đường

Nội dung 2

Phần I, mục 2

Phần II

 

1/ Đọc tài liệu GDQP-AN, Tập 1, NXBGD, 2008, trang 94 - 105.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

Tuần 3

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 Thảo luận

1,5 giờ tín chỉ (Tương ứng 3 tiết trên giảng đường)

 

Nội dung 2

Làm rõ nội dung, đặc trưng bản chất, thủ đoạn chống phá chủ yếu, và những giải pháp cơ bản phòng chống chiến lược “DBHB” bạo loạn lật đổ.

1/ Chuẩn bị nội dung bài tập

2/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm .

3/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

4/ Đọc tài liệu GDQP-AN, Tập 1, NXBGD, 2008, trang 94 - 105.

 

Tuần 4

 

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

Lý thuyết

 

2 giờ tín chỉ trên giảng đường

Nội dung 3

Mục 2 phần I và phần II

 

1/ Đọc tài liệu GDQP-AN, Tập 1 NXBGD, 2008, trang 105-115.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

 

Tuần 5

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

Lý thuyết

 

2 giờ tín chỉ trên giảng đường

Nội dung 4

Mục 1 phần I,

Mục 2 phần II,

Mục 2 phần III

1/ Đọc tài liệu GDQP-AN, tập 1, 2008, trang 116 -129.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn

                                                     

Tuần 6

 

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

 Thảo luận

1,5 giờ tín chỉ (Tương ứng 3 tiết trên giảng đường)

 

Nội dung 4

Làm rõ vị trí, vai trò và những quan điểm nguyên tắc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.

1/ Chuẩn bị nội dung bài tập

Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm.

2/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

3/ Đọc Giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb Giáo dục 2008, trang 116 – 129

 

Tuần 7

 

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

Lý thuyết

 

2 giờ tín chỉ trên giảng đường

Nội dung 5

Mục 1 phần I, phần II và mục 1 phần III

 

1/ Đọc tài liệu GDQP-AN, Tập 1, NXBGD, 2008; trang 130 – 141.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

Tuần 8

 

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

 Thảo luận

1,5 giờ tín chỉ (Tương ứng 3 tiết

trên giảng đường)

 

Nội dung 5

Làm rõ nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới quốc gia và quan điểm của Đảng Nhà nước ta về XD và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

1/ Chuẩn bị nội dung bài tập

2/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm.

3/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

4/ Đọc Giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb Giáo dục 2008, trang 130 – 141.

 

Tuần 9

 

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

Lý thuyết

 

2 giờ tín chỉ trên giảng đường

Nội dung 6

Mục 2 phần I, mục 3 phần II và phần III

 

1/ Đọc tài liệu GDQP-AN, Tập 1, NXBGD,2008, trang 142 – 157.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

Tuần 10

 

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

 Thảo luận

1,5 giờ tín chỉ (Tương ứng 3 tiết

trên giảng đường)

 

Nội dung 6

Làm rõ quan điểm của CNMLN, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về dân tộc, tôn giáo, phòng chống địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo.

1/ Chuẩn bị nội dung bài tập

2/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm.

3/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

4/ Đọc Giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb Giáo dục 2008, trang 142 – 157

 

Tuần 11

 

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Lý thuyết

 

2 giờ tín chỉ trên giảng đường

Nội dung 7

Mục 2 phần I, và phần V

 

1/ Đọc Giáo trình GDQP-AN, Tập 1, NXBGD, 2008  trang 160– 182.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

 

Tuần 12

 

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian, địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 Thảo luận

1,5 giờ tín chỉ (Tương ứng 3 tiết trên giảng đường)

 

Nội dung 7

Làm rõ nội dung và những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

 

1/ Chuẩn bị nội dung bài tập

2/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm.

3/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

4/ Đọc Giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb Giáo dục 2008, trang 158 – 182.

Tuần 13

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Néi dung chÝnh

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Lý thuyết

 

2 giờ tín chỉ trên giảng đường

Nội dung 8

Mục 1 phần I, phần II

 

1/ Đọc tài liệu GDQP-AN, NXBGD,2008, trang 183 – 206.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

 

Tuần 14

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

  Lý thuyết

2 giờ tín chỉ trên giảng đường

Nội dung 9

Mục 1 phần I, mục 1 phần II.

 

1/ Đọc tài liệu GDQP-AN, Tập 1, NXBGD,2008, trang 206 – 224.

2/ Chuẩn bị các câu hỏi cho thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

Tuần 15

Hình thức tổ chức dạy học

Thời gian,

địa điểm

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

 

Thảo luận

1,5 giờ tín chỉ (Tương ứng 3 tiết

trên giảng đường)

 

Làm rõ vai trò của quần chúng và trách nhiệm của sinh viên trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Làm rõ chủ trương, quan điểm và quan điểm nguyên tắc về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

 

1/Chuẩn bị nội dung bài tập

2/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm .

3/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

4/ Đọc  Giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb Giáo dục 2008, trang 181 – 203.

1/ Thảo luận theo nhóm hoặc theo lớp tùy theo điều kiện. Nhóm phân công người báo cáo hoặc có thể do giảng viên chỉ định người báo cáo theo nhóm.

2/ Thảo luận các nội dung trên theo hướng dẫn.

3/ Đọc Giáo trình GDQP-AN tập 1, Nxb Giáo dục 2008, trang 204 – 222.

 

8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ, quy định được triển khai trong đề cương và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

- Sinh viên được dự thi kết thúc môn học khi có đủ các điểm thành phần theo quy định.

- Các bài tập phải nộp đúng hạn.

- Đi học đầy đủ, nghỉ không quá 20% tổng số buổi học.

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

Hình thức

Tính chất của nội dung

kiểm tra

Mục đích kiểm tra

Tỉ lệ

(Trọng số)

Đánh giá

thường xuyên

Các nội dung về lý thuyết

Đánh giá ý thức trong học tập, kết quả nghiên cứu bài cũ, chuẩn bài mới, khả năng phản xạ của sinh viên.

5%

Bài tập cá nhân

Về nội dung lý thuyết

Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập.

10%

Bài tập nhóm 

Thảo luận về lý thuyết

Đánh giá khả năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm.

15%

Bài kiểm tra

giữa kỳ

 Về nội dung lý thuyết

Đánh giá kết quả về nhận thức trong học tập và khả năng nhớ của sinh viên.

20%

Bài kiểm tra cuối kỳ

Nhận thức về nội dung lý luận và đường lối

Đánh giá kết quả về nhận thức, quán triệt của sinh viên với đường lối, chính sách của Đảng.

50%

 

9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

 9.2.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1) Kiểm tra tính tích cực chủ động của sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ học tập; việc ôn lại bài cũ, chuẩn bị bài mới.

* Các tiêu chí đánh giá.

- Nội dung:

+ Ý thức tham gia học tập, tinh thần thái độ, ý thức kỷ luật, tác phong, nền nếp trên lớp.

 + Trình bày được vấn đề giảng viên nêu.

- Hình thức;

+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp quản lý sinh viên: Điểm danh, kiểm tra thường xuyên, đột xuất…

+ Kiểm tra và trả lời vấn đáp

9.2.2. Loại bài tập cá nhân (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1): Xây dựng đề cương sơ lược từng chương nhằm kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề, nội dung của các bài học.

* Các tiêu chí đánh giá loại bài tập này bao gồm:

- Nội dung:

          + Nắm được được nội dung cơ bản của từng chuyên đề.

          + Trình bày được đề cương sơ lược cho từng chuyên đề.

           + Thể hiện rõ việc có sử dụng các tài liệu mà giáo viên hướng dẫn.

- Hình thức: Trình bày rõ ràng, văn phong khoa học, trích dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ, độ dài khoảng 02 trang khổ A4/01 chuyên đề.

* Sinh viên phải nộp đề cương cho giảng viên vào đầu buổi thảo luận chuyên đề.

9.2.3. Loại bài tập nhóm (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1 và 2): Thảo luận nhóm.

Loại bài tập này được cá nhân và nhóm thực hiện trước tại nhà và trên lớp theo sự hướng dẫn của giảng viên. Đại diện nhóm thực hiện báo cáo thảo luận theo sự chỉ định của giảng viên.

Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:

Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

Chủ đề nghiên cứu: …………………………………….

 1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

1.

Nguyễn Văn A

 

Nhóm trưởng

2.

...

...

 

          2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản kèm theo).

          3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.

          4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

                                                                             Nhóm trưởng

                                                                                   (Kí tên)

* Lưu ý:

- Việc chia nhóm và bầu nhóm trưởng được thực hiện trong 2 giờ tín chỉ đầu tiên của môn học.

- Nhóm trưởng (thường là từng sinh viên) nộp bản Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm hoặc cá nhân cho giảng viên vào đầu giờ thảo luận.

- Điểm bài tập nhóm của mỗi sinh viên được tính theo công thức:

Điểm bài tập nhóm= tổng số điểm các bài tập nhóm mà sinh viên tham gia/ tổng số bài tập mà nhóm phải thực hiện

Sinh viên không tham gia thực hiện bài tập nhóm và không tham gia thảo luận thì điểm bài tập ấy của sinh viên tính điểm 0.

9.2.4. Loại bài tập giữa kì (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 2 và 3): Sau khi học xong 03 đến 04 chuyên đề, sinh viên sẽ làm bài tập giữa kỳ bằng thi trắc nghiệm.

* Tiêu chí đánh giá đối với bài trắc nghiệm:

- Tổng số câu trắc nghiệm: 20 câu (trong đó có 10 câu đúng)

- Sinh viên lựa chọn 10 câu đúng, mỗi câu đúng được tính 01 điểm

9.2.5. Loại bài kiểm tra cuối kì (đánh giá mức độ đạt cả mục tiêu bậc 1; 2 và 3): Sau khi học xong toàn bộ các chuyên đề của môn học, sinh viên sẽ làm bài kiểm tra cuối  kỳ  bằng thi trắc nghiệm.

* Tiêu chí đánh giá đối với bài trắc nghiệm:

- Tổng số câu trắc nghiệm: 40 câu (trong đó có 10 câu đúng)

- Sinh viên lựa chọn 10 câu đúng, mỗi câu đúng được tính 01 điểm.

Điểm kết thúc môn học là tổng điểm thành phần, sinh viên đạt điểm từ 5 điểm trở lên là hoàn thành môn học.

 

     PHÊ DUYỆT

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

 

 

 

 

 

Trung tá Nguyễn Thế Hậu