ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH CME 1002