Hoạt động ngoại khóa của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội_ Giảng viên Dương Thành Nghĩa