Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp

Ngày 23/8/2017, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Hội nghị thực hiện Hướng dẫn số 201-HD/ĐU, ngày 08/8/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN về công tác quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm được triệu tập để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN quản lý nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN chủ trì Hội nghị. Đồng chí quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn cán bộ quy hoạch vào các chức danh quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung quán triệt theo đúng hướng dẫn số 201-HD/ĐU ngày 08/8/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN chủ trì Hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Tăng Tài Hoa, Chi ủy viên Chị bộ Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN trình bày Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và cán bộ lãnh đạo, quản lý Trung tâm nhiệm kỷ 2021-2026; Báo cáo Đề án quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và cán bộ lãnh đạo, quản lý Trung tâm nhiệm kỷ 2021-2026 của Chi ủy Trung tâm và báo cáo danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trung tâm GD QP&AN nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Thị Minh Dung Trường phòng Hành chính-Tổ chức báo cáo tại Hội nghị kết quả rà soát nhân sự toàn Trung tâm.

Đồng chí Tăng Tài Hoa, Chi ủy viên Chị bộ Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Dung, Trưởng Phòng Hành chính-Tổ chức báo cáo kết quả rà soát nhân sự toàn Trung tâm tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe các ý kiến đề xuất giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trung tâm GD QP&AN nhiệm kỳ 2021-2026 của Tập thể lãnh đạo Trung tâm đề xuất.

Một số ý kiến của cán bộ Trung tâm giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách nhân sự dự kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tân đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN quản lý nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Phòng Hành chính, Tổ chức