Đêm lửa trại Hòa Lạc khóa 16 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN