Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về chức trách nhiệm vụ, chế độ học tập công tác, thời gian biểu hoạt động của Trung tâm