Thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc của Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN