Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Thực hiện Công văn số 226-CV/ĐU ngày 30/11/2016 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQPAN), ĐHQGHN đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và kế hoạch thực hiện của Chi bộ. Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đinh Văn Hưởng, Phó bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; đồng chí Nguyễn Đức Đăng, Chi ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm và đông đủ đảng viên, quần chúng ưu tú của chi bộ Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN.

Đảng viên, quần chúng ưu tú của chi bộ Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Đăng, Phó Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh. việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  nhằm nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Đăng, Chi ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN. Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư quán triệt về mục tiêu, yêu cầu, quan điểm và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí cũng trình bày rất cụ thể những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cùng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, toàn diện. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư cũng quán triệt đến toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú Trung tâm toàn bộ kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy ĐHQGHN và kế hoạch thực hiện Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là những nội dung cơ bản, quan trọng, thiết thực nhằm giúp cho mỗi Cán bộ, Đảng viên giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết trong Chi bộ và đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của Chi bộ Trung tâm.

Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

                                                                                           Phòng Hành chính- Tổ chức