Khóa học Giáo dục Quốc phòng-An ninh đầu tiên tại Hòa Lạc

Ảnh: 
Chuyên mục: