LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017

Thứ Hai, 25.9.2017

08h30 – Hội trường Nguyễn Văn Đạo

Giám đốc dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

Thành phần: mời Phó trưởng Phòng HC – TC cùng dự.

14h00-P110, Nhà D3

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Chính trị.

Thành phần: mời Trưởng, Phó Phòng ĐT&QLNH cùng dự.

Thứ ba, 26.9.2017

07h00-P110, Nhà D3

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Chính trị.

Thành Phần: mời Trưởng, Phó Phòng ĐT&QLNH cùng dự.

08h30-P110, Nhà D3

Ban Giám đốc thông qua bản Demo Website của Trung tâm

Thành phần: Trưởng, Phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng và toàn thể cán bộ Phòng HC-TC.

14h00-P110, Nhà D3

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Chính trị.

Thành phần: mời Trưởng, Phó Phòng ĐT&QLNH cùng dự.

Thứ tư, 27.9.2017

07h00-P110, Nhà D3

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Chính trị.

Thành phần: mời Trưởng, Phó Phòng ĐT&QLNH cùng dự.

09h30-P110, Nhà D3

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động đánh giá bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm.

 

 

14h00-P110, Nhà D3

Phó Giám đốc Đinh Văn Hưởng dự Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Khoa Chính trị.

Thành phần: mời Trưởng, Phó Phòng ĐT&QLNH cùng dự.

Thứ năm, 28.9.2017

Thứ Sáu, 29.9.2017

08h30-P110, Nhà D3

Ban Giám đốc họp Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng

Thành phần: theo Quyết định số 167/QĐ-QPAN ngày 11/4/2017 và Quyết định số 263/QĐ-QPAN ngày 26/6/2017 của Giám đốc Trung tâm.

Thứ bẩy, 30.9.2017

06h00 – Hà Nội

Phó Giám đốc Đinh văn Hưởng dự khai mạc lớp GDQP&AN Hệ VHVL, Khoa Luật, ĐHQGHN.

Chủ nhật, 01.10.2017

       PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

 

Chuyên mục: