Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh dự và chỉ đạo Hội nghị thông qua Kế hoạch thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của các đơn vị