Sau khi được tiếp nhận công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc từ Ban Quản lí đầu tư xây dựng ĐHQGHN Bộ Xây dựng, Giám đốc ĐHQGHN đã giao Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) quản lí, khai thác các hạng mục công trình phục vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo mô hình tập trung tại Hòa Lạc. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo ĐHQGHN, sự cố gắng vượt bậc của cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm về công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức giảng dạy môn học tại Hòa Lạc, sáng ngày 24/5/2015, Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN tổ chức đón sinh viên Khóa QH2014/F Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về học tập trung tại Trung tâm, cơ sở Hòa Lạc đảm bảo an toàn tuyệt đối.

         Sau khi được tiếp nhận công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc từ Ban Quản lí đầu tư xây dựng ĐHQGHN Bộ Xây dựng, Giám đốc ĐHQGHN đã giao Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) quản lí, khai thác các hạng mục công trình phục vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo mô hình tập trung tại Hòa Lạc. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo ĐHQGHN, sự cố gắng vượt bậc của cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm về công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức giảng dạy môn học tại Hòa Lạc, sáng ngày 24/5/2015, Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN tổ chức đón sinh viên Khóa QH2014/F Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về học tập trung tại Trung tâm, cơ sở Hòa Lạc đảm bảo an toàn tuyệt đối.