Dạy học là một nghề đào luyện trực tiếp để tạo nên những thế hệ con người có ích cho xã hội. Bởi vậy, người thầy có một vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt, đối với những “người thầy mang màu xanh áo lính”, ngoài việc phải có những phẩm chất cơ bản của một người thầy còn phải giữ vững được phẩm chất của một quân nhân cách mạng.