Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tại Công văn số 1819/CT-CB ngày 03/9/2015 về việc sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2015 và Công văn số 5243/CT-CB ngày 08/10/2015 về việc tổ chức Hội nghị gặp măt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2015 của Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngày 28/10/2015, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đăng cai tổ chức Hội nghị gặp măt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2015 đảm bảo đúng nội dung, chương trình kế hoạch.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tại Công văn số 1819/CT-CB ngày 03/9/2015 về việc sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2015 và Công văn số 5243/CT-CB ngày 08/10/2015 về việc tổ chức Hội nghị gặp măt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2015 của Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngày 28/10/2015, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đăng cai tổ chức Hội nghị gặp măt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2015 đảm bảo đúng nội dung, chương trình kế hoạch.