Bồi dưỡng kiến thức QP-AN

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng cường định hướng tư tưởng cho sinh viên trong phòng chống “ diễn biến hòa bình”_ Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Khoa Chính trị

Đối với nước ta, “diễn biến hòa bình” đã và đang là một nguy cơ đe dọa độc lập dân tộc, chế độ XHCN và sự tồn vong của Đảng ta. “Diễn biến hòa bình” gắn với thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm phá hoại Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Trang