Văn bản

THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM HỌC MỚI CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Năm học 2016-2017, với sự thống nhất và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra trên tất cả các mặt hoạt động. Công tác chính trị, tư tưởng được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm được nâng lên rõ rệt.

Bài đăng về Trung tâm GDQP&AN trên Bản tin nội bộ ĐHQGHN số 318-2017 "Tạo dấu ấn trong công tác đào tạo GDQP&AN"

Bài phỏng vấn đồng chí Trần Danh Lực, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội trên Bản tin nội bộ ĐHQGHN số 318-2017 với tiêu đề "Tạo dấu ấn trong công tác đào tạo GDQP&AN"

Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Thực hiện Công văn số 226-CV/ĐU ngày 30/11/2016 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQPAN), ĐHQGHN đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và kế hoạch thực hiện của Chi bộ. Đồng chí Trần Danh Lực, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.

Trang