ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Ban Giám đốc

Giám đốc TS.Nguyễn Đức Đăng

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHQGHN và các cấp quản lý có thẩm quyền giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

a) Lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển Trung tâm; Kế hoạch, tài chính; Hành chính; Tổ chức cán bộ; Thi đua, khen thưởng; Thanh tra, pháp chế; Truyền thông.

b) Phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Hành chính - Tổ chức.

Điện thoại: 

Email: dangnd@vnu.edu.vn

Phó Giám đốc Đại tá, ThS. Dương Văn Chiến

a) Lĩnh vực công tác: Đào tạo, quản lý người học; Nghiên cứu khoa học; Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giảng dạy; Hợp tác phát triển; Kiểm định, đảm bảo chất lượng; Công tác chính trị, học sinh, sinh viên và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

b) Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo và Quản lý người học; Khoa Chính trị; Khoa Quân sự.

Điện thoại: (024) 35572990

Email: duongvanchienqpan@vnu.edu.vn

Phó giám đốc ThS. Tăng Tài Hoa

a) Lĩnh vực công tác: Hậu cần, kỹ thuật; Tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị; Đầu tư xây dựng; Y tế; Cảnh quan môi trường; Phòng chống thiên tai và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

b) Phụ trách đơn vị: Phòng Hậu cần, kỹ thuật

Điện thoại: (024) 33989555

Email: tthoa@vnu.edu.vn

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli