ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Văn bản pháp luật

                          DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Cập nhật ngày 29/7/2022

STT

SỐ HIỆU
VĂN BẢN

NGÀY
 BAN HÀNH

ĐƠN VỊ BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

GHI CHÚ

I

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHUNG

A.

Luật

 

 

 

 

1

58/2010/
QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Viên chức

File đính kèm

2

30/2013/
QH13

19/6/2013

Quốc hội

Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh

File đính kèm

3

74/2014/
QH13

27/11/2014

Quốc hội

Luật Giáo dục nghề nghiệp

File đính kèm

4

43/2019/
QH14

14/6/2019

Quốc hội

Luật Giáo dục

File đính kèm

5

45/2019/
QH14

20/11/2019

Quốc hội

Luật Lao động

File đính kèm

6

52/2019/
QH14

25/11/2019

Quốc hội

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức

File đính kèm

7

24/
VBHN-VPQH

16/12/2019

Quốc hội

Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

File đính kèm

8

06/2022
/QH15

15/06/2022

Quốc hội

Luật Thi đua Khen thưởng

File đính kèm

B.

Nghị định

1

186/2013/
NĐ-CP

17/11/2013

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ về ĐHQGHN

File đính kèm

2

26/2014/
QĐ-TTg

26/03/2014

Thủ tướng

Quy chế và tổ chức hoạt động của ĐHQGHN và cá cơ sở giáo dục đại học thành viên

File đính kèm

3

13/2014/
NĐ-CP

26/03/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật GDQP&AN

File đính kèm

C.

Thông tư

 

123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH

11/05/2015

Bộ GD&ĐT
Bộ
LĐTB&XH

Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

File đính kèm

II

ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

34/2008/QĐ-BGD&ĐT

07/10/2008

Bộ GD&ĐT

Mẫu chứng chỉ

File đính kèm

2

18/2015/TTLT
-BGDĐT-
BLĐTBXH

14/12/2015

Bộ GD&ĐT
Bộ
LĐTB&XH

Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học 

File đính kèm

3

09/2017/TT-BLĐTBXH

13/3/2017

Bộ
LĐTB&XH

Thông tư quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

File đính kèm

4

10/2018/TT-
BLĐTBXH

26/9/2018

Bộ
LĐTB&XH

Thông tư quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

File đính kèm

5

21/2019/TT-
BGDĐT

29/11/2019

Bộ GD&ĐT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

File đính kèm

6

05/2020/
TT-BGDĐT

18/3/2020

Bộ GD&ĐT

Thông tư ban hành chương trình GDQP&AN trong trường trung cấp sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

File đính kèm

7

26/2020/TT-
BGDĐT

26/08/2020

Bộ GD&ĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (dành cho học sinh lớp 11, 12)

File đính kèm

8

46/2020/TT-
BGDĐT

24/11/2020

Bộ GD&ĐT

Thông tư về Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông

File đính kèm

9

22/2021/
TT-BGD&ĐT

20/7/2021

Bộ GD&ĐT

QĐ về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT (dành cho học sinh lớp 10)

File đính kèm

10

2861/
QĐ-BQP

24/8/2021

BQP

QĐ về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN

File đính kèm

11

15/2022/
TT-BLĐTBXH

30/8/2022

Bộ LĐTB&XH

Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng

File đính kèm

III

HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC, CÁN BỘ

1

165/2003/
NĐ-CP

22/12/2003

Chính phủ

Nghị định về Sĩ quan Biệt phái Sĩ quan Quân đội nhân dân

File đính kèm

2

65/2004/TTLT-BQP-BNV

12/05/2004

Liên tịch

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về biệt phái Sĩ quan QĐND

File đính kèm

3

204/2004/
NĐ-CP

14/12/2004

Chính phủ

Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

File đính kèm

4

02/2007/
TT-BNV

25/05/2007

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

File đính kèm

5

12/2012/
TT-BNV

18/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

File đính kèm

6

08/2013/
TT-BNV

31/7/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

File đính kèm

7

108/2014/
NĐ-CP

20/11/2014

Chính phủ

Chính sách tinh giản biên chế

File đính kèm

8

09/2015/
TT-BQP

04/03/2015

Bộ Quốc phòng

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ đối với SQBP

File đính kèm

9

101/2017/
NĐ-CP

09/01/2017

Chính phủ

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm

10

02/VBHN-
BNV

11/09/2017

Bộ Nội vụ

Nghị định về hợp nhất Nghị định 6/2015/NĐ-CP và 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

File đính kèm

11

01/2018/
TT-BNV

01/08/2018

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

File đính kèm

12

113/2018/
NĐ-CP

31/8/2018

Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

File đính kèm

13

01/VBHN-BNV

11/02/2018

Bộ Nội vụ

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế.

File đính kèm

14

161/2018/
NĐ-CP

29/11/2018

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

File đính kèm

15

03/2019/
TT-BNV

14/5/2019

BNV

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

File đính kèm

16

07/2019/
TT-BNV

06/01/2019

BNV

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

File đính kèm

17

20/2020/
TT-BGDĐT

27/7/2020

BGĐĐT

Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

File đính kèm

18

90/2020/
NĐ-CP

13/8/2020

Chính phủ

Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm

19

106/2020/
NĐ-CP

09/10/2020

Chính phủ

Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

File đính kèm

20

115/2020/
NĐ-CP

25/9/2020

Chính phủ

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

File đính kèm

21

135/2020/
NĐ-CP

18/11/2020

Chính phủ

Nghị định về tuổi nghỉ hưu

File đính kèm

22

06/2020/
TT-BNV

02/12/2020

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn Nghị định 115/2020/NĐ-CP

File đính kèm

23

77/2021/
NĐ-CP

01/8/2021

Chính phủ

Nghị định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

File đính kèm

24

111/2022
NĐ-CP

30/12/2022

Chính phủ

Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

File đính kèm

IV

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1

91/2017/
NĐ-CP

31/7/2017

Chính phủ

Nghị định hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng

File đính kèm

2

21/2020/
TT-BGDĐT

31/7/2020

Bộ GD&ĐT

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục

File đính kèm

V

TÀI CHÍNH

1

43/2006/
NĐ-CP

25/4/2006

Chính phủ

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

File đính kèm

2

 63/2014/
NĐ-CP

26/06/2014

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của luật đấu thầu về lực chọn nhà thầu

File đính kèm

3

16/2015/
NĐ-CP

14/02/2015

Chính phủ

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

File đính kèm

4

86/2015/
NĐ-CP

10/02/2015

Chính phủ

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

File đính kèm

5

107/2017/
TT-BTC

10/10/2017

Bộ Tài Chính

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

File đính kèm

6

123/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Chính phủ

Quy định về hoá đơn, chứng từ

File đính kèm

5

78/2021/
TT-BTC

17/9/2021

Bộ Tài Chính

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoá đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

File đính kèm

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli