ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Văn bản pháp luật

1. Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tài liệu đính kèm: luat_gdqpan.pdf

2. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 123 "Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học"

Tài liệu đính kèm: 

thong_tu_123.2015.ttlt_ve_to_chuc_hoat_dong_cua_ttgdqpan.doc

thong_tu_123.2015.ttlt_ve_to_chuc_hoat_dong_cua_ttgdqpan.pdf

3. QUYẾT ĐỊNH số: 161/QĐ-TTg, ngày 30/ 01/ 2015 về việc phê duyệt và quy hoạch hệ thống trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo

Tài liệu đính kèm: 

qd_161_ve_quy_hoach_ttgdqpan_.pdf

4. NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2007/NĐ-CP NGÀY 10/ 7/2007 "GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH"

Tệp tin đính kèm: 

nd_116_2007_nd-cp_ngay_10-7-2007.pdf

5. THÔNG TƯ số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118857

6. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC, ngày 16 tháng 07 năm 2015 Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Tệp tin đính kèm: 

thong_tu_15_quy_dinh_che_do_chinh_sach_doi_voi_can_bo_quan_ly_giao_vien.pdf

7. THÔNG TƯ 47/2014/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

Tệp tin đính kèm: 

47_2014_tt-bgddt_264369.doc

tt_47-2014_qd_che_do_lviec_cua_gv.pdf

8. Nghị định số 13/2014 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN

Tệp tin đính kèm: 

nd_13_huong_dan_luat_gdqpan.pdf

9. Nghị định số: 31/2019/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật T cáo

Tệp Nghị định đính kèm:

10. Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đăng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

file Thông tư đính kèm: 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli