ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Văn bản quản lý điều hành của Trung tâm

                       DANH MỤC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC
                   GIẢNG DẠY, QUẢN LÝ, ĐIÊU HÀNH CỦA TRUNG TÂM

 

Số TT

Văn bản Quản lý của Trung tâm

Ghị chú

1

Quyết định Số 97/TCCB ngày 02/3/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng trực thuộc ĐHQGHN

File đính kèm

2

Quyết định số 2333/QĐ-DHQGHN ngày 24/7/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh

File đính kèm

3

Quyết định 3117/QĐ-QPAN ngày 09/8/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng và An ninh

File đính kèm

4

Công văn số 172/ĐT-QPAN ngày 14/6/2013 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN triên khai nội dung, chương trình, thời gian giảng dạy Giáo dục quốc phòng-an ninh theo đề cương môn học.

File đính kèm

5

Công văn số 180/QPAN-HCTCKT ngày 29/5/2015 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN báo cáo ĐHQGHN về việc thu kinh phí học tập tại Hòa Lạc.

File đính kèm

6

Hướng dẫn số 290/QPAN-HC,TC,KT ngày 19/9/2014 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN Hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân.

File đính kèm

7

Kế hoạch số 136/KH-QPAN ngày 29/3/2016 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức và người lao động giai đoạn 2016/2020

File đính kèm

8

Quyết định số 328/QĐ-QPAN ngày 14/11/2014 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc thành lập Ban soạn thảo các văn bản quản lý, điều hành nội bộ của Trung tâm GDQP-AN.

File đính kèm

9

Quyết định số 162/QĐ-QPAN ngày 20/5/2015 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc Quy định tạm thời về chức trách nhiệm vụ, chế độ học tập công tác, thòi gian biểu hoạt động của Trung tâm GDQP-AN.

File đính kèm

10

Quyết định số 188/QĐ-QPAN ngày 09/6/2015 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc ban hành Chiến lược phát triển Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

File đính kèm

11

Quyết định số 375/QĐ-QPAN ngày 19/7/2018 của Giám đốc Trung tâm về việc ban hành Chiến lược phát triển Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn 2035

File đính kèm

12

Quyết định số 292/QĐ-QPAN ngày 30/7/2015 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc Quy định về quản lý khoa học và công 'ÍỊghệ của Trung tâm GDQP-AN.

File đính kèm

13

Quyết định số 592/QĐ-QPAN ngày 27/11/2017 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc ban hành Quy định về bố nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyến, từ chức, miễn nhiệm đối với vc quản lý của Trung tâm

File đính kèm

14

Quyết định số 299/QĐ-QPAN ngày 05/8/2015 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc ban hành Quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động của Trung tâm GDQPAN.

File đính kèm

15

Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ y tế của Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN ngày 10/8/2015 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN.

File đính kèm

 

16

 

Quyết định số 3146/QĐ-QPAN ngày 30/3/2018 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc ban hành Quy trình thanh toán và biểu mẫu chứng từ

File đính kèm

17

Quyết định số 324/QĐ-QPAN ngày 25/8/2015 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc ban hành Quy định về Quy trình mua sắm, sửa chữa, thay thế, nâng cấp và thanh lý tài sản.

File đính kèm

18

Quyết định số 589/QĐ-QPAN ngày 27/11/2017của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm GDQPAN.

File đính kèm

19

Quyết định số 418/QĐ-QPAN ngày 30/10/2015 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt thi đua, khen thưởng của Trung tâm GDQPAN.

File đính kèm

20

Quyết định số 442/QĐ-QPAN ngày 18/11/2015 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc ban hành Quy định về công tác quản lý sinh viên tại Trung tâm GDQPAN

File đính kèm

21

Quyết định số 446/QĐ-QPAN ngày 23/11/2015 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc ban hành Quy định về quy trình quản lý, cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm GDQPAN, ĐHQGHN.

File đính kèm

22

Quyết định số 10/QĐ-QPAN ngày 07/01/2016 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ tại Trung tâm GDQPAN, ĐHQGHN

File đính kèm

23

Quyết định số 83/QĐ-QPAN ngày 02/3/2016 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN ban hành Quy định quản lý ngày công lao động đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm GDQPAN, ĐHQGHN

File đính kèm

24

Quyết định số 92/QĐ-QPAN ngày 27/02/2018 của Giám đốc Trung tâm, GDQPAN về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.

File đính kèm

25

Quyết định số 127/QĐ-QPAN ngày 28/3/2016 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN Ban hành Quy định tạm thời vê việc quản lý câp phát, thu hôi tài sản là quần áo, chăn màn, mũ, giáo trình dụng cụ học tập và trang thiêt bị tại phòng ở sinh viên.

File đính kèm

26

Quyết định số 322/QĐ-QPAN ngày 22/7/2016 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên tại Trung tâm GDQPAN, ĐHQGHN

File đính kèm

27

Quyết định số 359/QĐ-QPAN ngày 22/8/2016 củ£ Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc ban hành Nội quy tiếp côrtg dân tại Trung tâm GDQPAN, ĐHQGHN

File đính kèm

28

Quyết định số 360/QĐ-QPAN ngày 24/8/2016 của Giám đốc Trung tâm GDQPAN về việc ban hành kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2016- 2020.

File đính kèm

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli