ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Văn bản quản lý điều hành của Trung tâm

                       DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIÊU HÀNH CỦA TRUNG TÂM

Cập nhật: 15/11/2022

STT

SỐ HIỆU
 VĂN BẢN

NGÀY
 BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

GHI CHÚ

I

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHUNG

1

97/
QĐ-ĐHQGHN

02/3/2004

Quyết định về việc Thành lập Trung tâm GDQP

File đính kèm

2

2333/
QĐ-ĐHQGHN

24/7/2017

Quyết định về việc đổi tên Trung tâm GDQP-AN

File đính kèm

3

3117/
QĐ-ĐHQGHN

09/8/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm

File đính kèm

4

375/
QĐ-QPAN

19/7/2018

Quyết định về việc ban hành Chiến lược phát triển Trung tâm  đến năm 2025, tầm nhìn 2035

File đính kèm

5

277/ QĐ - QPAN

01/6/2021 Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm  File đính kèm

II

ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

292/
QĐ-QPAN

30/7/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý khoa học và công nghệ của Trung tâm 

File đính kèm

2

442/
QĐ-QPAN

18/11/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý sinh viên Trung tâm

File đính kèm

3

99/
QĐ-QPAN

03/8/2019

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả môn học GDQP&AN đối tượng cao đẳng nghề tại Trung tâm

File đính kèm

4

89/
QĐ-QPAN

03/8/2021

Quyết định về việc ban hành 4 đề cương học phần môn học GDQP&AN

File đính kèm

5

108/
QĐ-QPAN

18/3/2021

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả môn học GDQP&AN đối tượng trung cấp nghề tại Trung tâm

File đính kèm

6

326/
QĐ-QPAN

17/6/2021

Quyết định về việc ban hành Quy định về dạy, học trực tuyến môn học GDQP&AN

File đính kèm

7

624/
QĐ-QPAN

27/10/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo tại Trung tâm

File đính kèm

8

1095/
QĐ-QPAN

29/9/2022

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý HSSV, ĐTBD tại Trung tâm

File đính kèm

9

526/
QĐ-QPAN

05/5/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định về Quản lý chứng chỉ GDQP&AN tại Trung tâm

File đính kèm

10

528/
QĐ-QPAN

05/5/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên tại Trung tâm

File đính kèm

III

HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC, CÁN BỘ

1

83/
QĐ-QPAN

 02/3/2016

Quyết định về việc ban hành quy định ngày công lao động đối với cán bộ, viên chức và NLĐ thuộc Trung tâm

File đính kèm

2

359/
QĐ-QPAN

22/8/2016

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trung tâm

File đính kèm

3

592/
QĐ-QPAN

27/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý của Trung tâm

File đính kèm

4

297/
QĐ-QPAN

24/6/2019

Quyết định về việc ban hành quy định Nội quy đối với học sinh, sinh viên học tập tại Trung tâm

File đính kèm

5

 448/
QĐ-QPAN

09/06/2019

Quyết định về việc  ban hành nội quy
ra, vào cổng Trung tâm

File đính kèm

6

375/
QĐ-QPAN

22/9/2020

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ tại Trung tâm

File đính kèm

7

277/
QĐ-QPAN

01/6/2021

Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm

File đính kèm

8

515/
QĐ-QPAN

25/8/2021

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Trung tâm

File đính kèm

9

574/
QĐ-QPAN

27/9/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Trung tâm

File đính kèm

10

575/
QĐ-QPAN

27/9/2021

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm

File đính kèm

11

636/
QĐ-QPAN

29/11/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của  Trung tâm

File đính kèm

12

382/
QĐ-QPAN

10/5/2022

Quyết định về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến cải tiến của Trung tâm

File đính kèm

13

1268/
QĐ-QPAN

01/11/2022

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về nội quy trông giữ xe của Trung tâm

File đính kèm

14

46/
QĐ-QPAN

11/01/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định về thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với VC, NLĐ tại Trung tâm

File đính kèm

15

275/
QĐ-QPAN

08/3/2023

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm

File đính kèm

16

276/
QĐ-QPAN

08/3/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, sĩ quan biệt phái, người lao động của Trung tâm

File đính kèm

17

333/
QĐ-QPAN

20/3/2023

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm

File đính kèm

18

525/
QĐ-QPAN

05/5/2023

Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở và quy tắc ứng xử của viên chức, sĩ quan biệt phái và người lao động tại Trung tâm File đính kèm
19

789/
QĐ-QPAN

23/6/2023

Quyết định về việc ban hành Quy trình xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm File đính kèm

IV

TÀI CHÍNH

1

324/
QĐ-QPAN

25/8/2015

Quyết định về việc ban hành Quy trình mua sắm, sửa chữa, thay thế, nâng cấp và thanh lý tài sản

File đính kèm

2

237/
QĐ-QPAN

06/7/2020

Quyết định về việc ban  hành Quy trình thanh lý tài sản

File đính kèm

3

 238/
QĐ-QPAN

06/7/2020

Quyết định về việc ban hành Quy trình thanh toán

File đính kèm

4

393/
QĐ-QPAN

10/7/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm

File đính kèm

5

434/
QĐ-QPAN

23/5/2022

Quyết định về việc ban hành Quy chế về quản lý tài sản công cụ tại Trung tâm

File đính kèm

6

1234/
QĐ-QPAN

26/10/2022

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023

File đính kèm

V

HẬU CẦN, KỸ THUẬT

1

346/
HC-QPAN

11/12/2012

Quy định về Quản lý vũ khí trang bị của Trung tâm

File đính kèm

2

Quy định
 tạm thời

08/10/2015

Quy định tạm thời về chức năng nhiệm vụ y tế của Trung tâm 

File đính kèm

3

127/
QĐ-QPAN

28/3/2016

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về việc cấp phát, thu hồi tài sản là quần áo, chăn màn, mũ, giáo trình, dụng cụ học tập

File đính kèm

 

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli