ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

BA CÔNG KHAI

1. SỨ MỆNH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

2. CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂM HỌC

  • Báo cáo công khai thông tin năm học 2018-2019 (file đính kèm)
  • Báo cáo công khai thông tin năm học 2019-2020

- Công khai cam kết chất lượng của Trung tâm (file đính kèm)

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trung tâm  (file đính kèm)

  • Báo cáo công khai thông tin năm học 2020-2021

- Công khai cam kết chất lượng của Trung tâm (file đính kèm)

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trung tâm  (file đính kèm)

- Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trung tâm (file đính kèm)

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trung tâm (file đính kèm)

- Công khai tài chính của Trung tâm (file đính kèm)

  • Báo cáo công khai thông tin năm học 2021-2022

- Công khai cam kết chất lượng của Trung tâm (file đính kèm)

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trung tâm  (file đính kèm)

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trung tâm (file đính kèm)

- Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trung tâm (file đính kèm)

- Công khai tài chính của Trung tâm (file đính kèm)

  • Báo cáo công khai thông tin năm học 2022-2023

- Công khai cam kết chất lượng của Trung tâm (file đính kèm)

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trung tâm  (file đính kèm)

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trung tâm (file đính kèm)

- Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trung tâm (file đính kèm)

- Công khai tài chính của Trung tâm (file đính kèm)

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli