Học tập và rèn luyện Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Hòa Lạc
Hoạt động thể dục thể thao tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHN
Tập thể viên chức, người lao động và sĩ quan biệt phái của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, tháng 12/2015
Học tập và rèn luyện Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Hòa Lạc
Ban Chi ủy Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020