ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong nửa cuối tháng 10 năm 2021, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, đào tạo. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau
03:11 01/11/2021

1. Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Nội dung nghị định số 89/2021/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP bao gồm: Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 1 về phạm vi đối tượng áp dụng; sửa đổi Điều 15 về hình thức bồi dưỡng; sửa đổi Điều 16 về nội dung bồi dưỡng; sửa đồi Điều 17 về chương trình, tài liệu bồi dưỡng; sửa đổi Điều 18 về yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡngsửa đổi Điều 19 về Quản lý chương trình bồi dưỡngsửa đổi Điều 21 về thẩm định, phê duyệt chương trình, tài liệu bồi dưỡngsửa đổi Điều 26 về chứng chỉ chương trình bồi dưỡngsửa đổi, bổ sung Điều 27 về phân công tổ chức bồi dưỡngsửa đổi điểm a khoản 1 Điều 35 về tiêu chuẩn của người được mời thỉnh giảng; sửa đổi khoản 2, khoản 3 và bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 36 về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; bổ sung Điều 45a về điều khoản áp dụng trước Điều 45 về điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2021. Các cơ quan được giao xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này phải ban hành chương trình trước ngày 01 tháng 7 năm 2022. Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định này.

>>> Xem toàn văn: Nghị định 89/2021/NĐ-CP

2. Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Theo thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT một số nội dung tại mười thông tư quy định về chuẩn trình độ đào tạo và trên chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo sẽ ngưng hiệu lực gồm: Điểm a khoản 3 Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođiểm a khoản 1 Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođiểm a khoản 3 Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođiểm a khoản 1 Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođiểm a khoản 2 Điều 5 Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođiểm b khoản 2 Điều 8, điểm a khoản 2 Điều 13 và điểm a khoản 2 Điều 18 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạotại điểm b khoản 2 Điều 8, điểm a khoản 2 Điều 13 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođiểm b khoản 2 Điều 8, điểm a khoản 2 Điều 13 và điểm a khoản 2 Điều 18 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođiểm b khoản 2 Điều 16 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođiểm c khoản 1 Điều 3, điểm b khoản 1 Điều 4, Điểm b khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (trong đó điểm c khoản 1 Điều 3 và điểm b khoản 1 Điều 4 đã được đính chính bởi khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2021.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT

3. Quyết định số 3385/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung quyết định số 3385/QĐ-BGDĐT quy định thủ tục về đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên sẽ được thay thế bằng thủ tục đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021. Đồng thời, thay thế Quyết định số 4863/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bãi bỏ các nội dung liên quan đến thủ tục Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên tại Quyết định số 2108/QĐ- BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 3385/QĐ-BGDĐT

VNU Media - Ban Thanh tra và Pháp chế

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli