ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021
12:11 12/11/2021

THỨ HAI, 15/11/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

09h00 - Phòng họp 110

PGĐ. Tăng Tài Hoa dự họp Phòng Hậu cần, Kỹ thuật

Thành phần: Lãnh đạo và nhân viên Phòng Hậu cần, Kỹ thuật.

THỨ BA, 16/11/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Dương Văn Chiến làm việc tại Trung tâm.

13h30 - Trực tuyến

PGĐ. Dương Văn Chiến dự thông qua bài của giảng viên Diệp Văn Vinh, Khoa Chính trị.

Thành phần: Phụ trách Phòng ĐT&QLNH, giảng viên giảng dạy nội dung Khoa Chính trị.

15h00 - Trực tuyến

PGĐ. Dương Văn Chiến dự thông qua bài của giảng viên Nguyễn Hoành Sơn, Khoa Chính trị.

Thành phần: Phụ trách Phòng ĐT&QLNH, giảng viên giảng dạy nội dung Khoa Chính trị.

THỨ TƯ, 17/11/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ Tăng Tài Hoa làm việc tại Trung tâm

08h30 - Phòng họp 110

Ban Giám đốc dự họp Đảng uỷ về việc thông qua các văn bản của Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

THỨ NĂM, 18/11/2021

08h00 - Trực tuyến

PGĐ. Dương Văn Chiến dự thông qua bài của giảng viên Nguyễn Công Nghị, Khoa Chính trị.

Thành phần: Phụ trách Phòng ĐT&QLNH, giảng viên giảng dạy nội dung Khoa Chính trị.

10h00 - Phòng họp 110

PGĐ. Dương Văn Chiến họp triển khai nhiệm vụ xây dựng bài giảng dạy trực tuyến hệ Cao đẳng và Trung cấp.

Thành phần: Chỉ huy Phòng ĐT&QLNH, Chủ nhiệm Khoa Quân sự và Phụ trách Khoa Chính trị.

14h00 - Trực tuyến

PGĐ. Dương Văn Chiến dự thông qua bài của giảng viên Nguyễn Quang Đức, Khoa Chính trị.

Thành phần: Phụ trách Phòng ĐT&QLNH, giảng viên giảng dạy nội dung Khoa Chính trị.

THỨ SÁU, 19/11/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc và PGĐ. Tăng Tài Hoa làm việc tại Trung tâm.

08h30 - Phòng họp 110 Ban Giám đốc dự họp Đảng uỷ về việc thông qua các văn bản của Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

10h00 - Phòng họp 110

Ban Giám đốc họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung tâm

Thành phần: Theo quyết định số 665/QĐ-QPAN ngày 12/11/2021 của Giám đốc Trung tâm

14h00 - Phòng họp 110

Giám đốc và PGĐ Tăng Tài Hoa họp triển khai về cây xanh

Thành phần: Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Phòng Hậu cần, Kỹ thuật.

THỨ BẢY, 20/11/2021

 

CHỦ NHẬT, 21/11/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch này thay cho Giấy mời

- Khuyến khích các đơn vị làm việc trực tuyến, chỉ phân công VC, NLĐ đến làm việc tại Trung tâm khi cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn công việc được giao.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli