ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Văn bản quản lý điều hành của Trung tâm

                       DANH MỤC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC
                   GIẢNG DẠY, QUẢN LÝ, ĐIÊU HÀNH CỦA TRUNG TÂM

 

STT

SỐ HIỆU
 VĂN BẢN

NGÀY
 BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

GHI CHÚ

I

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHUNG

1

360/
QĐ-QPAN

24/8/2016

Quyết định về việc ban hành kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2015-2020

File đính kèm

2

375/
QĐ-QPAN

19/7/2018

Quyết định về việc ban hành Chiến lược phát triển Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn 2035

File đính kèm

II

ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

292/
QĐ-QPAN

30/7/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý khoa học và công nghệ của Trung tâm GDQP-AN

File đính kèm

2

442/
QĐ-QPAN

18/11/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý sinh viên Trung tâm

File đính kèm

3

446/
QĐ-QPAN

23/11/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định về Quy trình quản lý, cấp phát chứng chỉ GDQPAN tại Trung tâm

File đính kèm

4

322/
QĐ-QPAN

22/7/2016

Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên tại TT

File đính kèm

III

HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC, CÁN BỘ

1

275/
QĐ-HCQPAN

30/9/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và NLĐ của Trung tâm

File đính kèm

2

 299/
QĐ-QPAN

08-05-15

Quyết định về việc Ban hành quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động của TT

File đính kèm

3

83/
QĐ-QPAN

 02/3/2016

Quyết định về việc ban hành quy định ngày công lao động đối với cán bộ, viên chức và NLĐ thuộc TT

File đính kèm

4

359/
QĐ-QPAN

22/8/2016

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại TT

File đính kèm

5

360/
QĐ-QPAN

24/8/2016

Quyết định về việc ban hành kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2015-2020

File đính kèm

6

592/
QĐ-QPAN

27/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý của Trung tâm

File đính kèm

7

375/
QĐ-QPAN

19/7/2018

Quyết định về việc ban hành Chiến lược phát triển Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn 2035

File đính kèm

8

297/
QĐ-QPAN

24/6/2019

Quyết định về việc ban hành quy định Nội quy đối với học sinh, sinh viên học tập tại Trung tâm

File đính kèm

9

 448/
QĐ-QPAN

09-06-19

Quyết định về việc  ban hành nội quy
ra, vào cổng Trung tâm

File đính kèm

10

59/
QĐ-QPAN

20/2/2020

Quyết định về việc ban hành Quy chế và Quy định kỳ thi tuyển viên chức

File đính kèm

11

88/
QĐ-QPAN

03-04-20

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng Trung tâm

File đính kèm

12

375/
QĐ-QPAN

22/9/2020

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ tại Trung tâm

File đính kèm

13

277/ QĐ - QPAN

01/6/2021 Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm GDQP&AN File đính kèm

IV

TÀI CHÍNH

1

324/
QĐ-QPAN

25/8/2015

Quyết định về việc ban hành Quy trình mua sắm, sửa chữa, thay thế, nâng cấp và thanh lý tài sản

File đính kèm

2

 92/
QĐ-QPAN

27/2/2018

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ TT

File đính kèm

3

237/
QĐ-QPAN

07-06-20

Quyết định về việc ban  hành Quy trình thanh lý tài sản

File đính kèm

4

 238/
QĐ-QPAN

07-06-20

Quyết định về việc ban hành Quy trình thanh toán

File đính kèm

V

HẬU CẦN, KỸ THUẬT

1

Quy định
 tạm thời

08-10-15

Quy định tạm thời về chức năng nhiệm vụ y tế của Trung tâm GDQPAN

File đính kèm

2

127/
QĐ-QPAN

28/3/2016

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về việc cấp phát, thu hồi tài sản là quần áo, chăn màn, mũ, giáo trình, dụng cụ học tập

File đính kèm

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli