ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Văn bản quản lý điều hành của ĐHQGHN

            DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA ĐHQGHN

 

STT

SỐ HIỆU
 VĂN BẢN

NGÀY
 BAN HÀNH

ĐƠN VỊ BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

GHI CHÚ

I

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHUNG

1

26/2014/
QĐ-TTg

26/3/2014

Thủ tướng Chính phủ

Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

File đính kèm

2

 196/
KL-ĐU

 2/9/2009

ĐHQGHN

Kết luận của đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng nhằm đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục Quốc phòng-An ninh trong ĐHQGHN

File đính kèm

3

97/
QĐ-TCCB

 02/3/2004

ĐHQGHN

Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng trực thuộc ĐHQGHN

File đính kèm

4

3117/
QĐ-ĐHQGHN

08-09-17

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng -An ninh

File đính kèm

II

ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

4443/
QĐ-ĐHQGHN

20/12/2012

ĐHQGHN

Quyết định v/v Ban hành 03 đề cương môn học thuộc kiến thức Giáo dục Quốc phòng và An ninh

File đính kèm

2

3969/
QĐ-ĐHQGHN

11-04-13

ĐHQGHN

Quyết định về việc thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy để tính định biên nhân lực giảng dạy của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ở ĐHQGHN.

File đính kèm

3

3839/
QĐ-ĐHQGHN

 24/10/2014

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN

File đính kèm

4

5115/
QĐ-ĐHQGHN

25/12/2014

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo ĐHQGHN

File đính kèm

5

5077/
HD-ĐHQGHN

23/12/2014

ĐHQGHN

Hướng dẫn về đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan

File đính kèm

6

 1110/
HD-ĐHQGHN

30/3/2015

ĐHQGHN

Hướng dẫn về điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo đại học theo Quy chế đào tạo đại học

File đính kèm

7

1868/
QĐ-ĐHQGHN

23/11/2015

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về văn bằng chứng chỉ của ĐHQGHN

File đính kèm

8

2078/
QĐ-ĐHQGHN

07-03-19

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành danh mục các học phần thuộc khối kiến thức chung

File đính kèm

III

HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC, CÁN BỘ

1

97/
QĐ-TCCB

 02/3/2004

ĐHQGHN

Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng trực thuộc ĐHQGHN

File đính kèm

2

 196/
KL-ĐU

 2/9/2009

ĐHQGHN

Kết luận của đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng nhằm đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục Quốc phòng-An ninh trong ĐHQGHN

File đính kèm

3

3969/
QĐ-ĐHQGHN

11-04-13

ĐHQGHN

Quyết định về việc thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy để tính định biên nhân lực giảng dạy của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ở ĐHQGHN.

File đính kèm

4

1682/
QĐ-ĐHQGHN

22/5/2014

ĐHQGHN

Quyết định về việc điều chỉnh, sắp xếp  lại các phòng ban chức năng trực thuộc TT Giáo dục Quốc phòng-An ninh

File đính kèm

5

 3568/
QĐ-ĐHQGHN

10-08-14

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN

File đính kèm

6

3668/
QĐ-ĐHQGHN

15/10/2014

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miến nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức quản lý trong ĐHQGHN

File đính kèm

7

3768/
QĐ-ĐHQGHN

22/10/2014

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN

File đính kèm

8

123/
QĐ-ĐHQGHN

01-08-15

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản trị thương hiệu và quảng bá hình ảnh Đại học Quốc gia Hà Nội

File đính kèm

9

1819/
QĐ-ĐHQGHN

06-01-17

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành quy định về nhiệm vụ và chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN

File đính kèm

10

2333/
QĐ-ĐHQGHN

24/7/2017

ĐHQGHN

Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

File đính kèm

11

3468/
QĐ-ĐHQGHN

14/9/2017

ĐHQGHN

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung về Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miến nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức quản lý trong ĐHQGHN

File đính kèm

12

3117/
QĐ-ĐHQGHN

08-09-17

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng -An ninh

File đính kèm

13

1933/
ĐHQGHN-TCCB

06-12-18

ĐHQGHN

Hướng dẫn ngày về Hướng dẫn về việc thực hiện khảo sát nhu cầu và đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động tại ĐHQGHN.

File đính kèm

14

1079/
QĐ-ĐHQGHN

16/4/2019

ĐHQGHN

Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm điều chỉnh của Trung tâm GDQP-AN

File đính kèm

15

 1212/
QĐ-ĐHQGHN

26/4/2019

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng tại ĐHQGHN

File đính kèm

16

2645/
ĐHQGHN-TCCB

 27/8/2019

ĐHQGHN

Hướng dẫn một số điểm mới trong công tác tuyển dụng viên chức tại ĐHQGHN.

File đính kèm

17

 1333/
HD-ĐHQGHN

04-05-20

ĐHQGHN

Hướng dẫn về soạn thảo, trình bày văn hành chính (bản giấy) tại ĐHQGHN

File đính kèm

IV

TÀI CHÍNH

1

1721/
QĐ-ĐHQGHN

05-12-15

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành quy định phát triển quản lý và sử dụng nguồn thu bổ sung ngân sách Nhà nước trong toàn ĐHQGHN

File đính kèm

2

1602/
ĐHQGHN-BKHTC

06-10-16

ĐHQGHN

Công văn về việc thống nhất số tín chỉ các chương trình đào tạo để xác định phí môn học chung của Ban KHTC

File đính kèm

3

2505/
HD-ĐHQGHN

09-01-20

ĐHQGHN

Hướng dẫn về phân bổ và thanh toán kinh phí các môn phối hợp trong ĐHQGHN

File đính kèm

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli