ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Văn bản quản lý điều hành của ĐHQGHN

            DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA ĐHQGHN

Cập nhật: 15/11/2022

STT

SỐ HIỆU
 VĂN BẢN

NGÀY
 BAN HÀNH

ĐƠN VỊ BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

GHI CHÚ

I

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHUNG

1

26/2014/
QĐ-TTg

26/3/2014

Thủ tướng Chính phủ

Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

File đính kèm

2

 196/
KL-ĐU

 2/9/2009

ĐHQGHN

Kết luận của đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng nhằm đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục Quốc phòng-An ninh trong ĐHQGHN

File đính kèm

3

97/
QĐ-TCCB

 02/3/2004

ĐHQGHN

Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng trực thuộc ĐHQGHN

File đính kèm

4

2333/
QĐ-ĐHQGHN

24/7/2017

ĐHQGHN

Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

File đính kèm

5

3117/
QĐ-ĐHQGHN

08/9/2017

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng -An ninh.

File đính kèm

II

ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

4443/
QĐ-ĐHQGHN

20/12/2012

ĐHQGHN

Quyết định v/v Ban hành 03 đề cương môn học thuộc kiến thức Giáo dục Quốc phòng và An ninh

File đính kèm

2

3839/
QĐ-ĐHQGHN

24/10/2014

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN

File đính kèm

3

5115/
QĐ-ĐHQGHN

25/12/2014

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo ĐHQGHN

File đính kèm

4

5077/
HD-ĐHQGHN

23/12/2014

ĐHQGHN

Hướng dẫn về đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan

File đính kèm

5

286/
QĐ-ĐHQGHN

16/01/2015

ĐHQGHN

Quy định về quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN  File đính kèm
6

2078/
QĐ-ĐHQGHN

07/3/2019

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành danh mục các học phần thuộc khối kiến thức chung

File đính kèm

7

3086/
QĐ-ĐHQGHN

20/10/2020

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý văn bằng chứng chỉ tại ĐHQGHN

File đính kèm

8

3416/
QĐ-ĐHQGHN

02/11/2021

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ tại ĐHQGHN

File đính kèm

9

4326/
QĐ-ĐHQGHN

27/12/2021

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy chế về chế độ làm việc của giảng viên

File đính kèm

10

4391/
QĐ-ĐHQGHN

29/12/2021

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo trực tuyến

File đính kèm

11

286/
QĐ-ĐHQGHN

08/02/2022

ĐHQGHN

Chiến lược KH, CN và đổi mới sáng taọ của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030  File đính kèm
12

3089/
QĐ-ĐHQGHN

14/9/2022

ĐHQGHN

Quy định về chế độ làm việc đối với nghiên cứu viên tại ĐHQGHN File đính kèm
13

3645/
QĐ-ĐHQGHN

21/10/2022

ĐHQGHN

Quy chế giải thưởng nhà giáo ĐHQGHN của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN File đính kèm

III

HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC, CÁN BỘ

1

 3568/
QĐ-ĐHQGHN

10/08/2014

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN

File đính kèm

2

3768/
QĐ-ĐHQGHN

22/10/2014

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN

File đính kèm

3

123/
QĐ-ĐHQGHN

01/08/2015

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản trị thương hiệu và quảng bá hình ảnh Đại học Quốc gia Hà Nội

File đính kèm

4

 1333/
HD-ĐHQGHN

04/5/2020

ĐHQGHN

Hướng dẫn về soạn thảo, trình bày văn hành chính (bản giấy) tại ĐHQGHN

File đính kèm

5

1595/
QĐ-ĐHQGHN

27/8/2020

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác Thi đua, Khen thưởng tại ĐHQGHN

File đính kèm

6

588/
HD-ĐHQGHN

05/3/2021

ĐHQGHN

Hướng dẫn một số điểm mới về công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức

File đính kèm

7

3888/
QĐ-ĐHQGHN

03/11/2022

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các ban chức năng của ĐHQGHN

File đính kèm

8

3188/
QĐ-ĐHQGHN

28/8/2023

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN quản lý

File đính kèm

9

3636/
QĐ-ĐHQGHN

02/10/2023

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức quản lý trong ĐHQGHN

File đính kèm

10

3638/
QĐ-ĐHQGHN

02/10/2023

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý trong ĐHQGHN

File đính kèm

IV

TÀI CHÍNH

1

1721/
QĐ-ĐHQGHN

05/12/2015

ĐHQGHN

Quyết định về việc ban hành quy định phát triển quản lý và sử dụng nguồn thu bổ sung ngân sách Nhà nước trong toàn ĐHQGHN

File đính kèm

2

1602/
ĐHQGHN-BKHTC

06/10/2016

ĐHQGHN

Công văn về việc thống nhất số tín chỉ các chương trình đào tạo để xác định phí môn học chung của Ban KHTC

File đính kèm

3

2505/
HD-ĐHQGHN

09/01/2020

ĐHQGHN

Hướng dẫn về phân bổ và thanh toán kinh phí các môn phối hợp trong ĐHQGHN

File đính kèm

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli